Vyhľadávanie

Dražba stavebných pozemkov v k.ú. Mýtne Ludany , okres Levice

Najnižšie podanie: 120 000 €
Mýtne Ludany 1
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 120 000 €
Číslo dražby: 172022
Dátum a čas konania dražby: 13.12.2022 o 14:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 120 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 16.11.2022 o 15.30 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 30.11.2022 o 12.00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Hotel Zobor, Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra, priestory kongresovej sály, 1. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Levice , katastrálny odbor, zapísané na LV č. 457 , k.ú. Mýtne Ludany, obec: Mýtne Ludany, okres Levice a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
275 1 781 Ostatná plocha
276 1 691 Ostatná plocha
277/1 639 Zastavaná plocha a nádvorie
278 997 Zastavaná plocha a nádvorie
279 2 995 Záhrada

Predmetom dražby sú pozemky parc. č. 275, 276, 277/1, 278 a 179 k.ú. Mýtne Ludany evidované na katastrálnej mape, v registri parciel „C“,  ako ostatná a zastavaná plocha a záhrada. Pozemky tvoria spolu väčšiu nezastavanú plochu  na začiatku obce zo strany Malý Kiar. Pozemky sú v súčasnosti zatrávnené. V súčasnosti sa pozemky nachádzajú v území s platným Územným plánom obce, ako pozemky, určené pre výstavbu jednopodlažných rodinných domov.

Adresa: Mýtne Ludany 1
Zip: 93556

Porovnať