Vyhľadávanie

Dražba nebytových priestorov s pozemkami v Bratislave, k.ú. Ružinov

Najnižšie podanie: 420 000 €
Zimná 3, Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 420 000 €
Číslo dražby: 132023
Dátum a čas konania dražby: 16.04.2024 o 10:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 420 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 22.03.2024 o 11.30 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 05.04.2024 o 11.30 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností:

 

  • Nebytový priestor č. v spoluvlastníckom podiele 1/1 ,  evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4298, obec: BA – RUŽINOV,  katastrálne územie: Ružinov, okres Bratislava II, poschodie, vchod: Zimná 3, druh nebytového priestoru: Iný nebytový priestor, nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 3270 postavenej na pozemku p.č.  15670/15 o výmere 731 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie a k priestoru prislúchajúci:

 

  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 18800/65527

 

  • Nebytový priestor č. v spoluvlastníckom podiele 1/1 ,  evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4298, obec: BA – RUŽINOV,  katastrálne územie: Ružinov, okres Bratislava II, poschodie, vchod: Zimná 3, druh nebytového priestoru: Iný nebytový priestor, nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 3270 postavenej na pozemku p.č.  15670/15 o výmere 731 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie a k priestoru prislúchajúci:

 

  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 11476/65527

 

  • Pozemok – parcela registra „C“, parcelné číslo 15670/15 o výmere 731 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 9393, obec: BA – RUŽINOV, katastrálne územie: Ružinov, okres Bratislava II

 

  • Pozemok – parcela registra „C“, parcelné číslo 15670/24 o výmere 403 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 9393, obec: BA – RUŽINOV, katastrálne územie: Ružinov, okres Bratislava II

 

  • Pozemok – parcela registra „C“, parcelné číslo 15670/25 o výmere 372 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 9393, obec: BA – RUŽINOV, katastrálne územie: Ružinov, okres Bratislava II

 

(Ďalej len „predmet dražby „)

 Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Súčasťou predmetu dražby je aj príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

 

Opis a stav predmetu dražby:

Objekt súp.č. 3270  sa nachádza na ulici Zimná č.3 v k.ú. Ružinov v Bratislave. Nachádza sa  v  lokalite OS Pošeň, v strede starších bytových domov vo vnútrobloku ako základné vybavenie OS, daný do užívania spolu s okolitou zástavbou v roku 1965. Je umiestnený na zastavanom pozemku  parc. č. 15670/15 v k.ú. Ružinov, má jedno nadzemné podlažie určené na 5 samostatných prevádzok a služieb so samostatnými vstupmi z exteriéru.  Pozemky p.č. 15670/24 a 15670/25 tvoria priľahlé pozemky tvoriac dvor a prístupovú cestu. Objekt je postavený vo vnútrobloku ako samostatne stojaci, dispozične riešený s piatimi vstupmi. Stavebno – technický popis: Dom je  postavený ŽB rámovou konštrukciu  s murovanými výplňami, s plastovými oknami a s prekrytím plytkou sedlovou strechou z predpätých panelov, objekt je pripojený na prípojky vody, kanalizácie , plynu a nn k verejným inžinierskym sieťam cez merače v skrinkách. Stavba nie je zateplená, fasáda pôvodná, strecha nezateplená  s prekrytím natavovanými strešnými vrstvami, s oplechovaním a s bleskozvodom, vstupné dvere sú dvojkrídlové plastové. Toho času sú zrealizované búracie práce podľa Ohlásenia stavebného úradu ako stavebný šit do výšky nákladu cca 30 000 eur a priestory dispozične zlúčené do jedného. Stupeň rozostavanosti je zdokumentovaný vo fotodokumentácii znaleckého posudku. Na liste vlastníctva je stavba vedená ako druh stavby 20 „Iná budova“ s vyda­ným súpisným číslom, so zápisom jednotlivých nebytových priestorov v budove. S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené  spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení budovy a prí­slušenstva budovy. Uvedené spoločné časti a zariadenia budovy sú v spoluvlastníckom podiele . Objekt bol v čase obhliadky neužívaný, rozostavaný a stavebne nedokončený, zámer využitia NP je pre materskú škôlku.

Adresa: Zimná 3
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 82102

Porovnať