Vyhľadávanie

Dražba správcu konkurznej podstaty – pozemky v k.ú. Slovenská Nová Ves, okres Trnava

Najnižšie podanie: 229 000 €
Slovenská Nová Ves
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 229 000 €
Číslo dražby: 12024
Dátum a čas konania dražby: 08.04.2024 o 11:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 22 900 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 229 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 20.03.2024 o 15:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: LexCreditor k.s. , Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava - Staré mesto
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Dražba súboru nehnuteľností Slovenská Nová Ves

 Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaný Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor na LV č. 1058, k. ú.: Slovenská Nová Ves, obec: Slovenská Nová Ves, okres: Trnava, a to:

  1. parcela registra „C“, parc. č. 536/34, o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, podiel: 1/1
  2. parcela registra „C“, parc. č. 536/78, o výmere 448 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, podiel: 1/1
  3. parcela registra „E“, parc. č. 1169/33, o výmere 42 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/1
  4. parcela registra „E“, parc. č. 1169/233, o výmere 318 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/1
  5. parcela registra „E“, parc. č. 1169/333, o výmere 17 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/1
  6. parcela registra „E“, parc. č. 1169/433, o výmere 70 m2, druh pozemku: orná pôda, podiel: 1/1
  7. stavba so súpisným č. 73 na pozemkoch, parc. č. 536/78 a parc. č. 536/23, popis stavby: výrobná hala + lisovňa (právny vzťah k pozemku parc. č. 536/23 pod stavbou č. 73 nie je evidovaný na liste vlastníctva)

Popis a charakteristika predmetu dražby:

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, oblasť a okolité stavby sú v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, takže je predpoklad k takémuto využívaniu daných pozemkov, prípadne po úpravách k vyššiemu užitiu. Výrobná hala a lisovňa, súp. č. 73, postavená na parc. č. 536/23, 78 v intraviláne obce Slovenská Nová Ves, v okrajovej časti obce, v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Objekt je samostatne stojaci, v súčasnosti nevyužívaný, nefunkčný a je nutná okamžitá oprava, objekt je otvorený, bez niekoľkých častí brán, s rôznym odpadom vo vnútri o ako aj okolo objektu, bez vnútorného vybavenia. Na I.NP sa nachádzajú otvorené priestory predelené drevenými doskami. Z konštrukčného hľadiska je objekt zrealizovaný na betónových pásových základoch. Strecha je sedlová z oceľových priehradových väzníkov (pravdepodobne), ako strešná krytina je použitý pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová. Strop s rovným podhľadom a so zaizolovaným (poškodeným) stropom. Vnútorné úpravy povrchov stien sú zväčša bez úprav.

Štát/krajina:
Zip: 91942

Porovnať