Vyhľadávanie

Dražba kancelárskeho nebytového priestoru na Tomášikovej ulici v BA – DRAŽBA UPUSTENÁ

Najnižšie podanie: 200 000 €
Tomášikova 3/A, Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 200 000 €
Číslo dražby: 222021/2
Dátum a čas konania dražby: 25.05.2022 10:00
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 200 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 12.05.2022 12:00
2. obhliadka predmetu dražby: 23.05.2022 12:00
Kolo dražby: 2. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražbe je: 

  • Iný nebytový priestor č. 106  v spoluvlastníckom podiele 1/1 ,  evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 6682, obec: BA – m.č. RUŽINOV,  katastrálne územie: Ružinov, okres Bratislava II, vchod: Tomášikova 3/A, 1.p., nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným číslom 16550 postavenom na pozemku p.č.  1025/21 o výmere 848 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie a k bytu prislúchajúci:
  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 12525/592227
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 12525/592227 na pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 1025/21 o výmere 848 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 6906, obec: BA – m.č. RUŽINOV,  katastrálne územie: Ružinov, okres Bratislava II

Nebytový priestor č. 106 s celkovým podielom 12525/592227-ín na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a  príslušenstve polyfunkčného objektu súp.č. 16550 v k.ú. Ružinov sa nachádza v OS Trávniky, v novej zástavbe polyfunkčného domu s obchodno-prevádzkovými priestormi v parteri. Objekt je obdĺžnikového tvaru, má jedno podzemné a osem nadzemných podlaží, konštrukčný systém je železobetónový stĺpový v kombinácii so stenami a horizontálnymi spriahnutými železobetónovými stropmi, obvodové murivo je výplňové s povrchovou úpravou s obkladom. Nebytový priestor č. 106 sa nachádza na 1.p./2.NP z vchodu č. 3A. V parteri sa nachádzajú obchodné prevádzky prístupné priamo z exteriéru, posudzovaný nebytový priestor je členený priečkami na soc. zariadenie, kuchynku, sklad a kancelárie s recepciou. Vnútorné priečky sú murované, vnútorná úprava povrchov je základná,  v soc. zariadení s keramickým obkladom a dlažbou, v kanceláriách je laminátová nulová podlaha, dvere sú hladké v oblôžkových zárubniach, okná plastové s int. žalúziami, sanita je keramická v štandardom prevedení s pákovými batériami. Nebytový priestor je napojený na domové rozvody pitnej vody, kanalizácie,  silnoprúdových  a slaboprúdových rozvodov a TÚV s meračmi spotreby.  Vlastníctvo NP, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva, je ohraničené vstupnými dverami vrátane zárubní a hlavných uzavieracích ventilov na prívod teplej a studenej vody a elektrickými ističmi pre nebytový priestor. S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je podľa vlastníckych dokladov ( LV ) 12525/592227-ín.

Adresa: Tomášikova 3/A
Mesto:
Štát/krajina:

Porovnať