Vyhľadávanie

Dražba lukratívnych stavebných pozemkov v Bratislave, k.ú Dúbravka

Najnižšie podanie: 6 417 717 €
Saratovská , Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 6 417 717 €
Číslo dražby: 102023
Dátum a čas konania dražby: 12.9.2023
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 6 940 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 15.08.2023 o 11.30 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 21.08.2023 o 11.30 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Hotel BRATISLAVA, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, priestory salónika F3, prízemie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností :

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 6479, k.ú. Dúbravka , obec Bratislava – Dúbravka,  okres Bratislava IV a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
3026/1 3 304 Zastavaná plocha a nádvorie
3026/11 1 244 Zastavaná plocha a nádvorie
3026/12  42 Zastavaná plocha a nádvorie
3026/19 1 274 Zastavaná plocha a nádvorie
3026/48 491 Zastavaná plocha a nádvorie

a

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2530, k.ú. Dúbravka , obec Bratislava – Dúbravka,  okres Bratislava IV a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
3026/6 1 161 Zastavaná plocha a nádvorie
3026/7 196 Zastavaná plocha a nádvorie
3026/9  1 362 Ostatná plocha
3026/10 42 Ostatná plocha
3026/13 28 Zastavaná plocha a nádvorie
3026/14 327 Zastavaná plocha a nádvorie
3026/15 2 111 Zastavaná plocha a nádvorie

(ďalej spolu len  „Predmet dražby“).

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmetom dražby sú pozemky nachádzajúce sa  v zastavanom území mesta, v centrálnej oblasti mestskej časti Dúbravka, k.ú. Dúbravka, medzi ulicami Saratovská a Trhová. Územie je aktuálne evidované ako zastavaná a ostatná plocha, celková výmera lokality je cca 1,16 ha. Pozemky sú umiestnené v centre mestskej časti, v tesnej blízkosti sa nachádza kultúrny dom Dúbravka, supermarket Billa, Lidl, kostol, polyfunkčné a bytové domy. Pozemok je mierne svahovitý, nezastavaný, zarastený trávnatým porastom. Všetky inžinierske siete sú v blízkosti pozemku. Ide o jeden z mála nezastavaných  území v mestskej časti Dúbravka. Na predmetné pozemky  bola v rámci investičného zámeru vypracovaná štúdia  „Park residence – Dúbravka“ , ktorej spracovateľom bol  EXPO/LINE, cube design, Ing. arch. Karol Kállay a  bola predložená Hlavnému Mestu SR Bratislava na vyjadrenie. V zmysle stanoviska vydaného  Hlavným Mestom SR Bratislava pod číslom MAGS OUIC 43898/2019-122422 dňa 22.6.2020 štúdia obsahovala nasledovné údaje:

Bilancie intenzity:

– celková plocha pozemkov: 11 582 m2

– podlažná plocha nadzemná časť: 23 822  m2

– zastavaná časť 3 360  m2

– celková plocha zelene: 3 314 m2

– intenzita využitia pozemku: IZP: 0,29, IPP: 2,06, KZ 0,29

Funkcia: bývanie 16 131 m2  (68%)

OV, nebytové priestory a apartmány: 7 691 m2  (32%)

Kapacity: počet bytov 163, počet apartmánov: 27, počet p.m.: 411 (379 p.m. v objekte, 32 na teréne)

Funkčné využitie pozemkov: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501

Podmienky funkčného využitia plôch: Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexu prostredia centier a mestských tried. Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.

Adresa: Saratovská
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 84102

Porovnať