Vyhľadávanie

UPUSTENÉ OD DRAŽBY Dražba dvojizbového bytu v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II

Najnižšie podanie: 81 700 €
Závodná 3C, Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 81 700 €
Číslo dražby: 242022
Dátum a čas konania dražby: 21.3.2023 o 11:45 hod.
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 81 700 €
1. obhliadka predmetu dražby: 3.3.2023 o 12:45 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 15.03.2023 o 12:45 hpd.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je

 

  • Byt č. 606 v spoluvlastníckom podiele 1/1 , zapísaný na LV č. 6545, obec: BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE, katastrálne územie: Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, vchod: Závodná 3Cp., nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným číslom 12297 postavenom na pozemku p.č. 4068/6 o výmere 764 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  a k bytu prislúchajúci:

 

  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3505/505163
  • spoluvlastnícky podiel k pozemkom č. 4066/3 o výmere 196 m2, druh pozemku Ostatná plocha, p.č. 4068/6 o výmere  764 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 4068/17 o výmere 58 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 3505/505163

(ďalej ako „ Predmet dražby“)

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“ .

Bytový dom súp. č. 12297 na Závodnej ul. č. 3C sa nachádza na hranici  urbanizovanej mestskej časti  Podunajské Biskupice, daný do užívania po roku 2012 ( podľa predloženého dokladu). Obytný dom je dispozičné riešený ako bytový dom chodbového typu s výťahmi, s jedným vstupom.Dom je 9-podlažný s prekrytím plochou strechou. Jedná sa o ŽB konštrukčný systém so zateplením, s vykonaním pravidelnej údržby.  Stropy sú rovné, schodisko dvojramenné, okenné výplňové konštrukcie  sú plastové, vstupné dvere atypické, presklené. Opotrebenie stavby  je nižšie z dôvodu realizácie stavby v r. 2012.Na liste vlastníctva je stavba vedená ako „druh stavby 9 – bytový dom“ s vyda­ným súpisným číslom, so zápisom jednotlivých bytov v dome. S vlastníctvom bytu je spojené i spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a prí­slušenstva domu. Uvedené spoločné časti a zariadenia bytového domu sú v spoluvlastníckom podiele vlastníka bytu č. 606, ktorého veľkosť predstavuje 3505/505163. Vek domu je určený k roku 2012. Byt  č. 606  sa nachádza na šiestom poschodí domu, s orientáciou na jednu stranu.  Funkčné a dispozičné členenie  bytu je riešené v jednej  úrovni, prístupný zo spoločnej chodby.  Celková podlahová plocha bytu č. 606 je 35,05 m². Byt je vykurovaný centrálne z kotolne, vybavenie bytu je posúdené ako štandardné k roku 2012.

 

Adresa: Závodná 3C
Mesto:
Zip: 821 06

Porovnať