Vyhľadávanie

Dražba trojizbového bytu na Zámockej ulici v Bratislave

Najnižšie podanie: 400 000 €
Zámocká 24, Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 400 000 €
Číslo dražby: 142022
Dátum a čas konania dražby: 29.11.2022
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 302 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 7.11.2022 o 12:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 22.11.2022 o 12:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je:

  • byt číslo 26 v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúci sa na druhom (2.) poschodí vo vchode Zámocká 24 bytového domu so súpisným číslom 7327 s popisom stavby Zámocká 24, 26, 28, (ďalej len ako „Bytový dom“) umiestneného na pozemkoch – parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape, parc. č. 835/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 660 m2, parc. č. 835/51 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 812 m2 a parc. č. 835/53 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 909 m2 zapísaný na liste vlastníctva číslo 8160 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava I, obec Bratislava –  mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto;
  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch – parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape, parc. č. 835/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 660 m2, 835/48 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, 835/51 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 812 m2, 835/52 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2, parc. č. 835/53 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 909 m2 a parc. č. 835/54 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 o veľkosti 12720/836860 k celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo 8160 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto

Objekt súp. č. 7327 je umiestnený v pamiatkovo chránenom území, v radovej uličnej zástavbe nových radových bytových domov, na úpätí hradného vrchu, na rozhraní zástavby mestských víl a obytných domov z 19. a 20. storočia, na Zámockej ul. Situovanie domu je v smere SSV-JJZ. Funkčný celok IV/1-V, v ktorom sa nachádza byt č. 26  je polyfunkčným domom so súpisným č. 7327 na Zámockej ul. č. 24 – 28 v Bratislave. Byt č. 26  sa nachádza  na  2 nadzemnom podlaží, situovaný  na jednu stranu v smere do vnútrobloku k hradnému kopcu, na východ. Dispozične je byt riešený v jednej úrovni. Je trojizbový, prístupný zo spoločného schodiska s výťahom, cez protipožiarne dvere s centrálnym vrátnikom,  do  vstupnej chodby. Z chodby sú prístupné všetky obytné miestnosti, príslušenstvo, terasa je prístupná cez dve miestnosti. Podlahová plocha bytu č. 26 je 127,20  m s plochou terasy o ploche 53,25 m². Byt je v znaleckom posudku posudzovaný podľa poslednej obhliadky zo dňa 09.08.2018, kedy bol sprístupnený v rozsahu „holobytu“,  bez vnútorného zariadenia kúpeľne, WC a kuchyne, bez pochôdznych vrstiev podláh a int dverí. Vykurovanie a teplá úžitková voda je z kotolne umiestnená v objekte FC XII – Zámocká ul. č.3. Nebolo možné preveriť, či byt je napojený na ostatné domové rozvody, resp. v akom rozsahu.  S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je podľa vlastníckych dokladov 12720/836860-ín.

 

DODATOK K OZNÁMENIU O DRAŽBE:

Pôvodné oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.  142022 zo dňa 21.10.2022  sa v časti  „Popis práv a záväzkov k predmetu dražby“, dopĺňa o nasledujúci údaj o právach a záväzkoch

         Iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby

  • Poznamenáva sa začatie súdneho konania o určenie neexistencii záložného práva na byt č.26 na 2.p., vchod Zámocká 24 a návrhu na neodkladné opatrenie na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn.: 38Cb/93/2022 zo dňa 28.10.2022, P-1593/2022

 

 

Adresa: Zámocká 24
Mesto:
Zip: 81101

Porovnať