Vyhľadávanie

Dražba bytu v Bratislave, k.ú. Staré mesto, okres Bratislava I

Najnižšie podanie: 228 000 €
Palisády 5 , Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 228 000 €
Číslo dražby: 272022
Dátum a čas konania dražby: 21.3.2023
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 228 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 03.03.2023 o 11:30 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 15.03.2023 o 11:30 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je

  • byt č. 3 v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku , nachádzajúci sa na prízemí vo vchode číslo Palisády 5 bytového domu so súpisným číslom 692 s popisom stavby Palisády 5 (ďalej aj len ako „Bytový dom“) umiestneného na pozemku – parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape – parc. č. 1232/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2,  zapísaný na liste vlastníctva číslo 6788,  vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto;

 

  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku – parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape – parc. č. 1232/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2 o veľkosti 7190/115892 k celku, zapísaný na liste vlastníctva číslo 6788 vedenom Okresným úradom Bratislava I, katastrálnym odborom pre okres Bratislava I, obec Bratislava mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto

Z dôvodu, že predmet dražby nebol vlastníkom sprístupnený, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“). Z uvedeného dôvodu nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický stav ako aj údržbu predmetu dražby. Popis a stav predmetu dražby uvedený v znaleckom posudku je uvádzaný, ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov a predchádzajúceho znaleckého posudku.

Bytový dom sup. č. 692 na Palisádach sa nachádza v pamiatkovo chránenom území, v užšom historickom centre Starého Mesta, bol daný do užívania v období, kedy došlo k urbanizácii okolitých pozemkov okolo hradného kopca, k roku 1928. Opotrebenie stavby nie je vysoké, z dôvodu výmeny prvkov krátkodobej a dlhodobej životnosti, realizáciou stavebných  úprav prestavby a nadstavby, v rozsahu novej strechy a strešných konštrukcií, výmeny klampiarskych prvkov, novej  fasády, čím sa predĺžila životnosť stavby. Obytný dom je dispozičné riešený ako bytový dom schodiskového typu s piatimi bytmi. Dom je 6-podlažný s ustúpeným posledným podlažím (6.NP). Dom je súčasťou radovej zástavby obytných domov na ul. Palisády. Jedná sa o klasický konštrukčný systém v medzivojnovom období.  Okenné výplňové konštrukcie  tvoria hliníkové rámy a obklad fasády je umelý kameň pravdepodobne so zateplením. Byt by mal byť podľa LV umiestnený na prízemí domu, príslušenstvom bytového domu sú spevnené plochy pred vstupom a všetky prípojky od domu k verejným inžinierskym sieťam. Opotrebenie stavby  je nižšie, z dôvodu kompletnej výmeny prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti, realizáciou rozsiahlych stavebných  úprav pred cca 5-imi rokmi, čím sa podstatne predĺžila životnosť stavby.             S vlastníctvom bytu je spojené i spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a prí­slušenstva domu. Uvedené spoločné časti a zariadenia bytového domu sú v spoluvlastníckom podiele vlastníka bytu č.3, ktorého veľkosť predstavuje 7190/115892. Dom je postavený vo funkcionalistickom slohu (rok dania domu do užívania – 1928). Technický stav domu je primeraný vykonanej údržbe.

Byt č.3  sa nachádza na prvom podlaží (na LV označenom prízemie). S orientáciou na dve strany.  Funkčné a dispozičné členenie  bytu je riešené ako štyri jednoizbové priestory s hygienickými zariadeniami, prístupné zo spoločného schodiska cez chodbu. Celková podlahová plocha bytu č. 3 je podľa zápisu v LV  71,90 m². Byt č. 3 je  funkčne spojený s bytom č. 2 do jedného celku. V byte boli vykonané práce spojené s výmenou prvkov krátkodobej a dlhodobej životnosti, spĺňajúc súčasný vyšší štandard bývania. Technické vyhotovenie bytu je v rozsahu podlahového vykurovania a TÚV centrálne z kotolne s plynovými kotlami v suteréne,  byt je riešený bez kuchyne, ktorá je riešená spoločne pre všetky byty na  prízemí  domu, kúpeľne majú novú sanitu s obkladom a dlažbu , povrch stien v izbách je drevený obklad, podlahy sú plávajúce parkety, interiérové a vstupné dvere sú hladké v obložkových zárubniach. Byt je napojený novými rozvodmi vody, kanalizácie,  silnoprúdových  a slaboprúdových rozvodov na domové rozvody, izby sú klimatizované z centrálnej  jednotky v suteréne.

Adresa: Palisády 5
Mesto:
Zip: 81101

Porovnať