Vyhľadávanie

UPUSTENÉ OD DRAŽBY – Dražba bytu v Bratislave, k.ú. Vajnory, okres Bratislava III

Najnižšie podanie: 126 000 €
Rybničná 61A, Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 126 000 €
Číslo dražby: 262022
Dátum a čas konania dražby: 21.03.2023
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 126 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 3.3.2023 o 12:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 15.03.2023 o 12:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

  • Byt č. 112 zapísaný na LV č. 3142, obec: BA – m.č. VAJNORY, katastrálne územie: Vajnory, okres Bratislava III, vchod: Rybničná 61/Ap., nachádzajúci sa v Bratislave v bytovom dome so súpisným číslom 10194 postavenom na pozemku  p.č.: 2166/5 o výmere 1 116 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria a k bytu prislúchajúci:
    • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 8640/561124
    • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8640/561124 k pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 2166/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 116 m2 a k pozemku parcelné číslo 2166/11, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2

(ďalej ako „ Predmet dražby“)

 

Bytový dom súp. č. 10194 na Rybničnej ul. č. 61A sa nachádza na hranici  urbanizovanej mestskej časti  Vajnory,   daný do užívania po roku 1979 Obytný dom je dispozičné riešený ako bytový dom chodbového typu s výťahmi, s jedným vstupom. Dom je 9-podlažný s prekrytím plochou strechou. Jedná sa o  panelový konštrukčný systém s čiastočným zateplením, s vykonaním minimálnej údržby.  Stropy sú rovné, schodisko dvojramenné terazzové, okenné výplňové konštrukcie  sú prevažne plastové, vstupné dvere atypické, presklené. Na liste vlastníctva je stavba vedená ako „druh stavby 9 – bytový dom“ s vyda­ným súpisným číslom, so zápisom jednotlivých bytov v dome.S vlastníctvom bytu je spojené i spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a prí­slušenstva domu. Uvedené spoločné časti a zariadenia bytového domu sú v spoluvlastníckom podiele vlastníka bytu č. 112, ktorého veľkosť predstavuje 8640/561124. Vek domu je určený k roku 1979.

UMIESTNENIE A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE BYTU : Byt  č. 112  sa nachádza na  zvýšenom prízemí v ľavej sekcii domu, s orientáciou na jednu stranu.  Funkčné a dispozičné členenie  bytu je riešené v jednej  úrovni, prístupný zo spoločnej chodby alebo cez nepovolenú stavebnú prístavbu zo strany exteriéru priamo do bytu. Celková podlahová plocha bytu č. 112 je podľa LV 86,40 m². Byt je vykurovaný centrálne z kotolne umiestnenej medzi objektami, vybavenie bytu je posúdené ako štandardné z roku 1979.

Adresa: Rybničná 61A
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 83104

Porovnať