Vyhľadávanie

Opakovaná dražba mraziarenského skladového hospodárstva s príslušenstvom v k.ú. Vydrany, okres Dunajská Streda

Najnižšie podanie: 390 476 €
Vydrany, Vydrany
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 390 476 €
Číslo dražby: 192022/3
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 780 953 €
Kolo dražby: 3. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Hotel Therma, Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda, priestory salónika CigarClub, prízemie
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je súbor  nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 1729, k.ú. Vydrany, obec Vydrany , okres Dunajská Streda a to :

Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
654/9 218 Ostatná plocha
654/10 3 150 Orná pôda
654/17 1 864 Orná pôda
654/22 2 737 Orná pôda
654/23 1 410 Zastavaná plocha a nádvorie
654/26 329 Zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavba postavená na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo  Na parcele číslo Popis stavby Druh stavby
499 654/24                654/26                654/23 Mraz. a sklad. hospodárstvo Iná budova

Právny vzťah k pozemku p.č.. 654/24 pod stavbou s.č. 499 nie je evidovaný na liste vlastníctva

 

Z hľadiska charakteru sa jedná o  skladovo-prevádzkovú halu, pozostávajúcu z dvoch skladových častí s časťou expedície, administratívy so soc. zázemím. Prevádzka je upravená na  priestory štyroch mraziarenských skladov. Areál je čiastočne oplotený,  z hlavnej komunikácie bez oplotenia, areál v čase posúdenia bol mimo prevádzky mrazenia a chladenia.

Konštrukčne je hala postavená z montovaných oceľových prvkov RUURKKI – stĺpov a prekladov, na ŽP pätkách alebo pásoch. Prekrytie haly je z oceľových priehradových nosníkoch so zateplenými strešnými pur-panelmi a s  oplechovaním z pozinkovaného plechu, tvoriac plytkú sedlovú strechu, obvodové murivo je zo sendvičových pur-panelov s okennými plastovými výplňami a hliníkovými vstupnými dverami do administratívnej a expedičnej časti, do skladových častí a expedície je vstup cez rampu a rolovacie vráta na diaľ. ovládanie. Podlaha je betónová s úpravou proti prachu, zdroj vykurovania v administratívnej časti je lokálny cez plynový turbokotol so zásobníkom na TUV, svietidlá sú zavesené, po obvode sú inštalované exteriérové svietidlá, soc. zariadenia sú  štandardne zariadené keramickou sanitou s pákovými batériami  bez obkladu, WC so spodnou nádržkou, podlahy sú opatrené  PVC. Okolo objektu je betónová manipulačná plocha určená prevažne pre kamiónovú dopravu. Pozemok je z 3-och strán oplotený, na pozemku je vlastná kiosková trafostanica s VN prípojkou, prípojka vody, plynu a nn,  kanalizácia je do žumpy (2x60m3+20m3).

 

Technológia:

Predmetom dražby je aj súbor technologických zariadení, určených pre priemyselné chladenia a mrazenie potravín, ktoré sú situované v obci Vydrany – so všetkými technologickými a strojovými zariadeniami, ktoré sú určené na výrobu chladu.

Vo všeobecnosti ohodnocované technologické zariadenia môžeme rozdeliť do týchto
technologických celkov:

1. Kompresorové jednotky 4 ks
• 2ks s výkonom 65 kW
• 2 ks s výkonom 50 kW
2. Systém výparníkov a kondenzátorov.
3. Rozvádzače elektriny ku kompresorovým jednotkám.
4. Rozvody chladu.
5. Šokové chladenie

Príslušenstvo predmetu dražby: bočné oplotenie, zadné oplotenie, prípojka vody, areálový rozvod vody, vodomerná šachta, dažďová kanalizácia, dažďová kanalizácia DN 200, kanalizačné šachty, 3x žumpa, lapol (ORL), NN rozvody, NN kábel, VN kábel, kiosková trafostanica 400 kVA, plynová prípojka, exteriérové osvetlenie, exteriérové svietidlá, spevnená manipulačná plocha, spevnená plocha zámková, obrubník,

 

 

Adresa: Vydrany
Mesto:
Zip: 930 16

Porovnať