Vyhľadávanie

Dražba spoluvlastníckeho podielu 1/2 na rodinnom dome v Bánovciach nad Bebravou

Najnižšie podanie: 80 000 €
Bánovce nad Bebravou
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 80 000 €
Číslo dražby: 172021
Dátum a čas konania dražby: 13.04.2022 10:30
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 80 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 22.03.2022 10:30
2. obhliadka predmetu dražby: 31.03.2022 10:30
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľnosti evidovaných Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 939 , k.ú. Bánovce nad Bebravou, obec BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, okres Bánovce nad Bebravou a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku Podiel
4394/1 428 Zastavaná plocha a nádvorie ½
4394/2 45 Zastavaná plocha a nádvorie ½
4395 551 záhrada ½

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“

súpisné číslo na parcele číslo Popis stavby Podiel
1501 4394/1 dom ½
2545 4394/2 dvojgaráž pre osobný automobil ½

Rodinný dom s.č. 1501 je samostatne stojacou stavbou na časti pozemku p.č. 4394/1, ktorá svojím hlavným priečelím  je orientovaná na J, s uloženými inž. sieťami  cez v priľahlej ulici Ozorovská Nová. Pôdorysné rozmery domu sú pravidelné s prístavbou kuchyne s komorou,  objekt  je čiastočne podpivničený.  Stavebné  dokončenie stavby sa predpokladá k roku 1956, na základe stavebného povolenia vydaného ONV v Bánovciach n/B. pod č. XI/I-711.2-9/2-1954  z 23.02.1954. V roku 2006 bola staveným rozhodnutím povolená prestavba a nadstavba rodinného domu a stavba dvoj garáže pod č. Výst.259/2006 z 23.02.2006, právoplatné dňom 22.03.2006. Rozhodnutím Mesta Bánovce n/B. pod č. Výst. 3549/9974/2011 z 28.11.2011, právoplatné dňom 02.12.2011 bolo povolené stavbu užívať v rozsahu chodba, komora, kuchyňa spojená s izbou, nové schodisko do podkrovia, schodisko do suterénu, v podkroví 3 izby, schodisko, chodba, kúpeľňa s WC, šatník a terasa.

Stavba je postavená z klasických stavebných materiálov na základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou, na ktorých je obvodové murivo so zateplením a  brizolitovou omietkou, jednotlivé miestnosti sú  oddelené murovanými priečkami, strop je rovný keramický, krov je drevený v tvare ihlanu s vikiermi, prekrytý betónovou krytinou, zateplený v rovine klieštin. Klampiarske prvky sú pozinkované.  Výplne otvorov sú  plastové dvojité, s int. žalúziami, interiérové dvere sú profilované v obložkových zárubniach, podlahy sú v suteréne  cementové, v kuchyni, chodbe,  kúpeľni, WC je dlažba, v izbe laminátová podlaha, obklad je bežného štandardu, sanita keramická s pákovými batériami, WC so zabudovanou nádržkou, v podkroví je rohová plastová vaňa. Miesto garáže je v súčasnosti umiestnený altánok.  Elektroinštalácia je svetelná s poistkami a meračom v oplotení na hranici pozemku, rozvod pitnej vody je z verejnej siete cez vodomernú šachtu na pozemku, kanalizácia je zrealizovaná ležatá cez šachtu do verejnej siete v komunikácii, dom je plynofikovaný a vykurovaný cez plynový kotol Buderus so zásobníkom vody, podlahovým teplovodným kúrením. Oplotenie je z ulice s podmurovkou a drevenou výplňou,  s bránou a bráničkou. Na pozemku je postavená samostatne stojaca stavba dvoj garáže z rovnakých stavebnotechnických postupov a materiálov, vráta sú segmentové otváravé.

Príslušenstvo: oplotenie uličné plné, oplotenie bočné a zadné, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačná šachta, plynová prípojka, nn prípojka, spevnené plochy, prístrešok.

Porovnať