Vyhľadávanie

Opakovaná dražba prevádzkového areálu v Rožňave – ZNÍŽENA CENA

Najnižšie podanie: 399 500 €
Rožňava , Rožňava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 399 500 €
Číslo dražby: 062023/4
Dátum a čas konania dražby: 18.01.2024 o 13:30
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 799 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 15.12.2023 o 11:30 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 21.12:2023 é 11:30 hod.
Kolo dražby: 4. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: BOUTIQUE HOTEL MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, priestory salónika Rondo, 1. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované  Okresným úradom Rožňava , katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 3896 , k.ú. Rožňava , obec: Rožňava, okres Rožňava a to :

 Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
1866/673 806 Zastavaná plocha a nádvorie
1866/713 118 Zastavaná plocha a nádvorie
1866/723 298 Zastavaná plocha a nádvorie
1943/13 553 Zastavaná plocha a nádvorie
1943/19 893 Zastavaná plocha a nádvorie
1943/40 752 Zastavaná plocha a nádvorie

 Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“:

súpisné číslo Na parcele číslo Popis stavby
3747 1866/723 Garáže
3844 1943/13 Prevádzková budova

Ďalej ako “ Predmet dražby“ .

 

Opis a stav Predmetu dražby:

Prevá

Predmet dražby – Prevádzkový areál leží na sídlisku v okrajovej časti mesta, na juhovýchod od centra mesta. Leží v obytnej zóne mesta. Prístup k nehnuteľnosti je z verejnej komunikácie.

Garáže na p. č. KN 1943/40 – Objekt sa užíva od roku 2004. Garáž je umiestnená v dvornej časti areálu v zoskupení po troch garážach. Spolu 2*3 garáže. Stavba sa užíva sa ako garáž osobných motorových vozidiel. Jedná sa o prízemnú garáž , prefabrikovanú zo železobetónu, strecha plochá, krytina asfaltová, podlaha betónová, vráta oceľové otváravé s náterom. Bez napojenia na inž. siete.

Garáže na p.č. KN 1866/723 Objekt sa užíva od roku 2003, v tomto roku boli kolaudované. Stavba má charakter prevádzky, užíva sa ako garáž a dielne pre nákladné vozidlá. Jedná sa o prízemnú murovanú stavbu z tehál, s plochou strechou pokrytou pozinkovaným plechom. Základy betónové pásové , izolované, omietky vápennocementové, obklady bez. Podlahy betónové, okná zdvojené drevené, dvere hladké drevené, vráta oceľové otváravé, bez napojenia na vodovod, kanalizáciu, len el. rozvod. Vykurovanie na zemný plyn – radiátormi, kotol je umiestnený v 1. NP prevádzkovej budovy. V objete je šesť garážových boxov, dve krajné sa využívajú ako dielňa na opravu motorových vozidiel.

Prevádzková budova na p.č. KN 1943/13 – Objekt sa užíva od roku 2004. Orientácia západ, sever, juh. Stavba má charakter prevádzky, užíva sa ako administratívno-prevádzková budova. Stavebno- technický popis : Jedná sa dvojpodlažnú murovanú budovu so sedlovou strechou, krov drevený, krytina pozinkovaný plech. Základy betónové pásové , izolované, omietky na báze umelých látok , obklady bez. Podlahy keramické v dielni betónové, podlahy v kaceláriach keramické , obklady keramické, okná zdvojené drevené, dvere hladké drevené, vráta oceľové otváravé. Objekt je napojený na vodovod a kanalizáciu, el. rozvod trojfázový. Vykurovanie na zemný plyn na každom podlaží kotol Porotherm , ohrev vody el. bojlerom na každom poschodí. V obidvoch podlažiach sú soc. zariadenia WC, umývadlá, sprchy, kuchynka. Na II. NP sú kancelárie, soc, zariadenie, chodby . Na I.NP sú dielne, soc. zariadenia, sklady a kancelárie. Pôvodná prízemná budova bola čiastočne asanovaná, ponechané boli základy a nosnú obvodové múry sú zakomponované do novostavby. Súčasťou prevádzkovej budovy je aj pristavaný sklad aj keď nie je s budovou prevádzkovo prepojený, je však spolu s prevádzkovou budovou na jednej parcele.

Sklad na p.č. KN 1943/13 – Objekt sa užíva od roku 2004. Hala je pristavaná k polyfunkčnej budove, ale nie je s ňou prevádzkovo prepojená. Stavba má charakter haly, prevádzky, užíva sa ako sklad náradia. Jedná sa o prízemnú stavbu, založenú na betónových základoch , s nosnou konštrukciou kovovou, nezateplenou obvodový plášť a krytina z pozinkovaného plechu bez zateplenia, bez stropu, podlahy betónové, vráta oceľové, štítová stena murovaná a omietnutá. Bez vykurovania, bez vodovodu, bez kanalizácie , el. prúd trojfázový, podlahy betónové. Pozostáva z jednej miestnosti.

Pozemky: Pozemky sú stavebne zrastené s mestom Rožňava, ležia v zastavanom území mesta v obytnej zóne, na juhozápad od centra okresného mesta Rožňava mesta. Pozemky sú rovinaté až mierne svahovité do 5 % s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Umiestnené sú v obytnej zóne s domami so štandardným vybavením.

Príslušenstvo – Oplotenie okolo areálu, Spevnené plochy na p.č. KN 1866/673,1943/40, 19, Kanalizačná prípojka na p.č.KN 1943/19, Vodovodná prípojka na p.č. KN 1943/19, Plynová prípojka na p.č. KN 1943/19 , Spevnené plochy na p.č. KN 1866/673, Spevnené plochy na p.č. KN 1866/673.

Adresa: Rožňava
Mesto:
Zip: 04801

Porovnať