Vyhľadávanie

Opakovaná dražba prevádzkového areálu s priemyselnou budovou v Bardejove

Najnižšie podanie: 424 500 €
Duklianska , Bardejov
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 424 500 €
Číslo dražby: 122023/1
Dátum a čas konania dražby: 22.04.2024 o 15:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 566 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 08.04.2024 o 14:30 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 19.04.2024 o 14:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Hotel LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, priestory salónika II, 2. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je Súbor  nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 15355, k.ú. Bardejov, obec Bardejov, okres Bardejov  a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
3858/22 1 578 zastavaná plocha a nádvorie
3858/161 3 837 zastavaná plocha a nádvorie
3858/162 1 864 zastavaná plocha a nádvorie
3858/163 229 zastavaná plocha a nádvorie
3858/209 60 zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavba postavená na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo  Na parcele číslo Popis stavby Druh stavby
1410 3858/22  PRIEM.ZÁVOD Priemyselná budova

 

(ďalej ako „ predmet dražby“ )

Priemyselný závod č.s.1410 s príslušenstvom sa nachádza v k.ú. Bardejov po pravej strane miestnej komunikácie ul. Duklianskej v okrajovej časti mesta Bardejov v bývalom areáli SB Inmart a.s.. Ul. Duklianska bezprostredne nadväzuje na účelovú komunikáciu s následným prístupom k predmetnej nehnuteľnosti. Orientácia k svetovým stranám je západ a východ. Pozemok je rovinatý s prístupom od účelovej komunikácie. V tesnej blízkosti priemyselné stavby a areál spoločnosti Charvát strojárne a.s. . Lokalita bezprostredne nadväzuje na plynulú zástavbu obce, okrajová časť obce. V mieste je možnosť napojenia na vodovod , kanalizácia do verejnej siete, plyn a verejnú el.sieť.  Objekt je dispozične riešený ako stavba obdĺžnikového tvaru so sedlovou strechou, charakteristickej pre priemyselnú zónu. Priemyselný závod č.s.1410 je stavba s nosnou konštrukciou z oceľového rámového skeletu z uzatvoreného profilu s tiahlom s priečnym rozponom 18,00m a modulom 6,00m. Obvodový plášť je len čiastočný – vo vrchnej časti z trapézových pozinkovaných plechov, v spodnej časti je zrealizovaná podmurovka vo výške 1,00m z betónových tvárnic. Priemyselný závod č.s. 1410 pozostáva z 1 nadzemného podlažia ( skr. 1.NP ). Stavba spĺňa podmienky pre halu – pretože súčet objemov voľných nadzemných priestorov ohraničených zvislými nosnými konštrukciami a stropom majúcich pôdorysný rozmer vo všetkých smeroch minimálne 10,00m tvorí z objemu obstavaného priestoru nadzemnej časti viac ako 50%. Priemyselný závod č.s. 1410 nie je napojený na vodovod, kanalizácia do verejnej siete, plyn ani verejnú el. sieť. Podľa predložených podkladov , podľa zisťovania znalcom a vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia stavba bola užívania schopná od r. 1978. V rokoch 2013 až 2014 boli zrealizované čiastočné stavebné úpravy do stavu zisteného pri miestnom šetrení.

1.Nadzemné podlažie : Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení : základové pätky betónové – objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie – kovové, vodorovné nosné konštrukcie – bez stropu, Strecha – krovy – väznicové sedlové, krytiny strechy na krove – hliníkový trapezový plech , úpravy vonkajších povrchov – náter , úpravy vnútorných povrchov – náter. Podlahy ost. miestností – cementový poter, vráta – plastové rolovacie – 3 ks. Podľa dispozičného riešenia v 1.NP sa nachádza : jednopodlažná dvojloďová hala – sklad.

Príslušenstvo predmetu dražby:  Spevnené plochy z betónovej mazaniny na parcele KN č. 3858/161, Spevnené plochy z asfaltu na parcele KN č.3858/161,

 

 

 

Adresa: Duklianska
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 08501

Porovnať