Vyhľadávanie

Upustené od dražby – Opakovaná dražba objektu predajne v Košiciach, k.ú. Severné mesto

Najnižšie podanie: 192 000 €
Gerlachovská 30, Košice
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 192 000 €
Číslo dražby: 092023/1
Dátum a čas konania dražby: 18.01.2023 o 13:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 256 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 15.12.2023 o 13:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 21.12:2023 o 13:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: BOUTIQUE HOTEL MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, priestory salónika Rondo, 1. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor  nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 15459, k.ú. Severné Mesto, obec Košice – Sever, okres Košice I a to :

Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
7398/2 223 zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavba postavená na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo  Na parcele číslo Popis stavby Druh stavby
4027 7398/2  predajňa Budova obchodu a služieb

 

(ďalej ako „ predmet dražby“ )

 

Opis a stav predmetu dražby:

Areál tvoriaci predmet dražby sa nachádza v zastavanej časti obce Vydrany. Z hľadiska polohy je areál umiestnený na okraji obce, v území pre výrobné a skladové haly.  Vzdialenosť do okresného mesta Dunajská Streda je 1,5 km. Z hľadiska charakteru sa jedná o  skladovo-prevádzkovú halu, pozostávajúcu z dvoch skladových častí s časťou expedície, administratívy so soc. zázemím. Plošne a výškovo je hala bez mrazenia alebo chladenia dostatočne flexibilná s možnosťou rôzneho využitia. Prevádzka je upravená na  priestory štyroch mraziarenských skladov. Areál je čiastočne oplotený,  z hlavnej komunikácie bez oplotenia, areál v čase posúdenia bol mimo prevádzky mrazenia a chladenia. Konštrukčne je hala postavená z montovaných oceľových prvkov RUURKKI – stĺpov a prekladov, na ŽP pätkách alebo pásoch. Prekrytie haly je z oceľových priehradových nosníkoch so zateplenými strešnými pur-panelmi a s  oplechovaním z pozinkovaného plechu, tvoriac plytkú sedlovú strechu, obvodové murivo je zo sendvičových pur-panelov s okennými plastovými výplňami a hliníkovými vstupnými dverami do administratívnej a expedičnej časti, do skladových častí a expedície je vstup cez rampu a rolovacie vráta na diaľ. ovládanie. Podlaha je betónová s úpravou proti prachu, zdroj vykurovania v administratívnej časti je lokálny cez plynový turbokotol so zásobníkom na TUV, svietidlá sú zavesené, po obvode sú inštalované exteriérové svietidlá, soc. zariadenia sú  štandardne zariadené keramickou sanitou s pákovými batériami  bez obkladu, WC so spodnou nádržkou, podlahy sú opatrené  PVC. Okolo objektu je betónová manipulačná plocha určená prevažne pre kamiónovú dopravu. Pozemok je z 3-och strán oplotený, na pozemku je vlastná kiosková trafostanica s VN prípojkou, prípojka vody, plynu a nn,  kanalizácia je do žumpy (2x60m3+20m3).

Technológia: Súčasťou predmetu dražby je aj súbor technologických zariadení, určených pre priemyselné chladenie a mrazenie potravín, ktoré sú situované v obci Vydrany – so všetkými technologickými a strojovými zariadeniami, ktoré sú určené na výrobu chladu. Vo všeobecnosti technologické zariadenia môžeme rozdeliť do týchto technologických celkov:

 

  1. Kompresorové jednotky 4 ks : 2ks s výkonom 65 kW a 2 ks s výkonom 50 kW
  2. Systém výparníkov a kondenzátorov.
  3. Rozvádzače elektriny ku kompresorovým jednotkám.
  4. Rozvody chladu.
  5. Šokové chladenie

V čase obhliadky znalcom boli posudzované zariadenia nefunkčné, odstavené z prevádzky. Na posudzovaných zariadeniach sa nevykonávala pravidelná bežná údržba, neexistuje o tom žiadny záznam ani žiadne celkové ani generálne opravy.

Príslušenstvo predmetu dražby: bočné oplotenie, zadné oplotenie, prípojka vody, areálový rozvod vody, vodomerná šachta, dažďová kanalizácia, dažďová kanalizácia DN 200, kanalizačné šachty, 3x žumpa, lapol (ORL), NN rozvody, NN kábel, VN kábel, kiosková trafostanica 400 kVA, plynová prípojka, exteriérové osvetlenie, exteriérové svietidlá, spevnená manipulačná plocha, spevnená plocha zámková, obrubník,

Adresa: Gerlachovská 30
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 040 01

Porovnať