Vyhľadávanie

UPUSTENÉ OD DRAŽBY – Dražba areálu v Liptovskom Mikuláši, k.ú. Liptovský Mikuláš

Najnižšie podanie: 2 270 000 €
1. mája 724, Liptovský Mikuláš
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 2 270 000 €
Číslo dražby: 032024
Dátum a čas konania dražby: 22.4.2024 o 12:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 49 790 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 2 270 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 27.03.2024 o 12.00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 08.04.2024 o 11.30 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: HOTEL KLAR, ul. 1. mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš, salónik S2, 2. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností:

 Nehnuteľnosti  zapísané  na LV č. 3478 vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš , katastrálne územie Liptovský Mikuláš, a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
5506/1 5 007 zastavaná plocha a nádvorie
5506/4 29 zastavaná plocha a nádvorie
5506/6 97 zastavaná plocha a nádvorie
5506/7 174 zastavaná plocha a nádvorie
5506/8 317 zastavaná plocha a nádvorie
5506/9 405 zastavaná plocha a nádvorie
5506/10 113 zastavaná plocha a nádvorie
5506/11 425 zastavaná plocha a nádvorie
5506/13 190 zastavaná plocha a nádvorie
5506/14 141 zastavaná plocha a nádvorie
5506/15 168 zastavaná plocha a nádvorie
5506/22 489 zastavaná plocha a nádvorie
5506/23 101 zastavaná plocha a nádvorie
5506/24 159 zastavaná plocha a nádvorie
5506/26 16 zastavaná plocha a nádvorie
5506/27 45 zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo Na parcele číslo Druh stavby Popis stavby
724 5506/22 administratívna budova ADMIN.BUDOVA
5506/4 iná budova ˂103˃ SKLAD
5506/6 iná budova ˂103˃ SKLAD, SATNE
5506/7 iná budova ˂103˃ SOC.ZARIAD.
5506/8 iná budova ˂103˃ DIELNA
5506/9 iná budova ˂103˃ SKLAD
5506/11 iná budova ˂103˃ OTVORENY SKLAD
5506/13 iná budova ˂103˃ GARAZE
5506/14 iná budova ˂103˃ GARAZE
5506/15 iná budova ˂103˃ GARAZE
5506/23 iná budova ˂103˃ SKLAD
5506/24 iná budova ˂103˃ UBYTOVNA
5506/26 iná budova ˂103˃ CERPACIA STANIC
5506/27 iná budova ˂103˃ UMYVACIA RAMPA
5506/10 iná budova ˂103˃ SKLAD

(ďalej len  „predmet dražby“).

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Súčasťou predmetu dražby je aj príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

 

Administratívna budova súp.č. 724

Administratívna budova sa nachádza v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája k.ú. Liptovský Mikuláš. Jedná sa o objekt s prístupom z jednej strany z Garbiarskej ul. a z druhej strany z Okoličianskej ulici. Budova je samostatná podpivničená s dvoma nadzemnými podlažiami. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o trojtraktový železobetónový skelet založený na základových pätkách. Obvodový plášť je murovaný, založený na betónových základových pásoch. V suteréne sa nachádzajú hygienické zariadenia, archív, kotolňa a komunikačné priestory. Na 1. a 2. NP sa nachádzajú administratívne priestory, sociálne zariadenia a komunikačné priestory. Objekt má 2 samostatné vchody – jeden zo strany ulice a druhý do dvora. Hlavný vstup do objektu je z severnej strany. Objekt je dispozične členený po podlažiach – na 1. podzemnom podlaží sú archív, kotolňa a hygienické zariadenia, na 1 a 2 nadzemnom podlaží sú kancelárie a toalety. V objekte nie je výťah, vertikálna komunikácia je po schodisku. Objekt je realizovaný podľa typových podkladov, založený je na základových železobetónových pásoch s vodorovnou izoláciou. Nosný systém je stenový, zateplený. Objekt má plochú strechu zateplenú s povrchom z fólie. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, veľmi dobre udržiavané, vrátane bleskozvodu. Okenné výplne sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupné dvere sú plastové, presklené. V objekte je zavedená elektroinštalácia elektrického vrátnika. Vnútorné omietky sú hladké vápenné, povrchy podláh sú v celom objekte pôvodné, veľmi dobre udržiavané z keramickej dlažby. Prepojenie jednotlivých podlaží je centrálnym schodiskom. Vykurovanie je lokálne cez kotol. Kancelárie majú nainštalovanú klimatizáciu. Stúpačky SÚV a TÚV sú pôvodné. Objekt bol daný do užívania v roku 1965. Administratívna budova je v dobrom technickom stave a nie je na nej zanedbaná pravidelná bežná údržba.

Sklad a šatne na parc.č. 5506/6

Budova skladu je vybudovaná v organizovanej zástavbe, medzi ostatnými, prevažne prevádzkovými budovami. Objekt je dispozične členený po podlažiach – na 1. nadzemnom podlaží sú sociálne zariadenia a umývarka, na 2 nadzemnom podlaží sú šatne. Stavba je v dobrom technickom stave a jej opotrebenie zodpovedá kvalite a veku stavby. Objekt je realizovaný podľa typových podkladov, základy sú betónové bez vodorovnej hydroizolácie. Nosné murivo je murované hr. 40cm, strop je železo betónový s rovným podhľadom. Strecha je plochá s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava stien je kontaktným zatepľovacím systémom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vnútorné schodisko je oceľové s nástupnicami z oceľových roštov. Podlahy sú keramická dlažba. Stavba bola daná do užívania v roku 1960.

Sociálne zariadenia na parc.č. 5506/7

Budova je čiastočne podpivničená, má jedno nadzemné podlažie. Je vstavaná medzi šatne a sklady a dielňu. V objekte je kancelária, sociálne zariadenie, dielňa, akumulátorovňa, sklady a chodba. Má murovanú nosnú konštrukciu, fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Okná sú plastové izolačné. V sociálnych zariadeniach a WC je keramické obklady a dlažba. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Budova je vykurovaná prostredníctvom oceľových radiátorov. Stavba daná do užívania v roku 1960.

Dielňa na parc.č. 5506/8

Budova je prízemná s nepravidelným pôdorysom bez podpivničenia. Nosný systém je kombinácia železo betónovej skeletovej sústavy s murovaným obvodovým plášťom a murovanej stenovej konštrukcie. Zastrešenie je riešené sedlovými železobetónovými väzníkmi, menšiu časť tvorí pultová strecha. Krytina je z pozinkovaného plechu. Z vonkajšej strany je objekt zateplený kontaktným zatepľovacím systémom. Na budove sú plechové vráta a oceľové okná. Elektroinštalácia je svetelná a motorická

Sklad na parc.č. 5506/9

Budova je zastrešená predpätými panelmi tvaru obráteného „U“ okná sú oceľové s dvojsklom. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Budova je vykurovaná prostredníctvom oceľových radiátorov.

Sklad na parc.č. 5506/10

V budove sa nachádza dielňa, sklad a chodba. Základy budovy sú z betónových pásov bez vodorovnej izolácie. Obvodové murivo je tehlové hrúbky 30cm. Strecha je drevený krov. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Okná sú plastové izolačné. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Budova je vykurovaná prostredníctvom oceľových radiátorov.

Otvorený sklad na parc.č. 5506/11

Budova je obdĺžnikového tvaru, má murované nosné konštrukcie, strechu z oceľových priehradových nosníkov. Podlaha je betónová, izolácia strechy zateplená striekanou izoláciu. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Okná sú plastové izolačné. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Budova je vykurovaná prostredníctvom sálavých elektrických infrapanelov zo stropov.

Garáže na parc.č. 5506/13

Z konštrukčného hľadiska sa jedná o železobetónový monolitický skelet založený na základových pätkách. Výplňový obvodový plášť tvorí murivo. Vonkajšia omietka vápenno cementová hladká. Budova má pultovú strechu s krytinou z pozinkovaného plechu. Vstup je riešený cez štvoro oceľových vrát. Podlaha je betónová. Strop je zo železo betónových panelov. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Garáže na parc.č. 5506/14

Z konštrukčného hľadiska sa jedná o železo betónový skelet založený na základových pätkách. Výplňový obvodový plášť tvorí murivo, ktoré nesú základové pásy. Vonkajšia omietka je vápenno cementová hladká. Zastrešenie je pultovou strechou z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Garáže na parc.č. 5506/15

Z konštrukčného hľadiska sa jedná o železobetónový monolitický skelet založený na základových pätkách. Výplňový obvodový plášť tvorí murivo. Vonkajšia omietka vápenno cementová hladká. Budova má pultovú strechu s krytinou z pozinkovaného plechu. Vstup je riešený cez štvoro oceľových vrát. Podlaha je betónová. Strop je zo železo betónových panelov. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Sklad na parc.č. 5506/23

Budova skladu sa nachádza severne od administratívnej budovy. Je čiastočne podpivničená s jedným nadzemným podlažím. V suteréne sa nachádzajú tri sklady a chodba, na 1.NP je vstupná chodba a kancelária a sklady. Obvodové steny suterénu sú z monolitického betónu, strop je železo betónový s viditeľnými rebrami. 1.NP má obvodové steny murované so zateplením, strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s krytinou s pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Na 1.NP je rozvod studenej vody a kanalizácia. Elektroinštalácia je svetelná. Okná sú izolačné plastov.

Ubytovňa na parc.č. 5506/24

Ubytovňa sa nachádza severne od administratívnej budovy . Jedná sa o prízemnú nepodpivničenú budovu ktorá je momentálne využívaná na prechodné ubytovanie zamestnancov. V objekte sa nachádzajú komunikačné priestory, izby, WC, kúpeľňa, kuchynka, spoločenská miestnosť. Základy sú betónové bez izolácie, obvodové steny sú murované z tehál zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Strecha je drevený sedlový krov. S krytinou z pozinkovaného plechu. Interiérové dvere sú drevené hladké, okná plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú z keramickej dlažby a laminátová plávajúca podlaha. Vykurovanie je ústredné oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná s poistkami. V objekte je riešený rozvod studenej, teplej vody a kanalizácia.

Čerpacia stanica na parc.č. 5506/26

Z konštrukčného hľadiska sa jedná o budovu s nosnou konštrukciou montovanou betónovou plošnou. Na budove je pultová strecha s krytinou z pozinkovaného plechu. V budove je riešená elektroinštalácia, betónová podlaha, drevené dvere a okno.

Sklad na parc.č. 5506/4

Budova skladu je vybudovaná v organizovanej zástavbe, medzi ostatnými, prevažne prevádzkovými budovami. Objekt má 1. nadzemné podlažie kde je priestor skladu. Objekt je realizovaný podľa typových podkladov, základy sú betónové bez vodorovnej hydroizolácie. Nosné murivo je murované hr. 40cm, strop je železo betónový s rovným podhľadom. Strecha je plochá s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava stien je kontaktným zatepľovacím systémom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom.

Pozemky:

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš evidované na LV č. 3478, na ulici 1.mája v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Pozemky sú rovinatého charakteru.

Príslušenstvo predmetu dražby: vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačná šachta, elektrická prípojka, spevnené plochy parc.č. 5506/1, vonkajšie schody do ubytovne, vodovodná prípojka administratívnej budovy, kanalizačná prípojka administratívnej budovy, elektrická prípojka administratívna budova, umývacia rampa na parc.č. 5506/27.

Adresa: 1. mája 724
Štát/krajina:
Zip: 03101

Porovnať