Vyhľadávanie

UPUSTENÉ OD DRAŽBY: Dražba areálu s administratívnou budovou v Bratislave, k.ú. Rača

Pribylinská 12,, Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Dražobná zábezpeka:
Cena stanovená znaleckým posudkom:
1. obhliadka predmetu dražby: .
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Bratislava , katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 4859 , k.ú. Rača , obec: Bratislava – Rača, okres Bratislava III a to :

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
6154/127 303 Zastavaná plocha a nádvorie
6154/134 580 Zastavaná plocha a nádvorie
6154/636 1 711 Zastavaná plocha a nádvorie
6154/637 24 Zastavaná plocha a nádvorie
6154/638 18 Zastavaná plocha a nádvorie
6154/641 1 306 Ostatá plocha
6154/744 350 Zastavaná plocha a nádvorie
23090/45 791 Ostatná plocha
23090/57 901 Zastavaná plocha a nádvorie
23090/429 155 Zastavaná plocha a nádvorie
23090/430 464 Zastavaná plocha a nádvorie
23090/436 18 Zastavaná plocha a nádvorie
23090/437 18 Zastavaná plocha a nádvorie
23090/438 18 Zastavaná plocha a nádvorie
23090/439 18 Zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“:

súpisné číslo Na parcele číslo Popis stavby
8267 6154/127 Prevádzková budova
9751 23090/430 Administratívno – prevádzková budova
9752 23090/436

23090/437

23090/438

23090/439

garáže
9752 23090/429 sklad stavebného náradia

 

Ďalej ako “ Predmet dražby“ .

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“ .

Súčasťou Predmetu dražby je aj príslušenstvo Predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

 

Opis a stav Predmetu dražby:

Areál sa nachádza v intraviláne obce, v  zastavanej časť s prevládajúcou funkciou pre výrobu s doplnkovými funkciami (dočasné ubytovanie a pod.). Ohodnocované objekty sa nachádzajú v samostatne oplotenom areáli, v  zástavbe prevažne výrobno-prevádzkových objektov a výrobných hál v lokalite Žabí majer. Prístup k objektu je po spevnených komunikáciách, na rohu ulíc Pribylinská ( bez vysporiadania práva k pozemku)  a ulice Staviteľská. Areál s objektami skladov a prevádzkovej budovy s príslušenstvom bol daný do užívania v r. 1976 s prístavbou v r. 1998, s budovou administratívy z r. 2008.Areál sa nachádza v širšom centre, v okolí sa nenachádza základná občianska vybavenosť.

Garáž s.č.9752, p.č. 23090/438 – Garáž súp.č. 9752 na p.č. 23090/438 je osadená na betónovej základovej doske, ktorá tvorí podlahu garáže. Na nej je osadená typová panelová garáž s plechovou otváravou bránou. Objekt je bez vonkajších omietok a nie je pripojený na inžinierske siete. Garáže boli v areáli umiestnené v r. 1976.

Garáž s.č.9752, p.č. 23090/439 – Garáž súp.č. 9752 na p.č. 23090/439 je osadená na betónovej základovej doske, ktorá tvorí podlahu garáže. Na nej je osadená typová panelová garáž s plechovou otváravou bránou. Objekt je bez vonkajších omietok a nie je pripojený na inžinierske siete. Garáže boli v areáli umiestnené v r. 1976.
Administratívna budova s.č. 9751
Popis nehnuteľnosti: Administratívna budova s doplnkovou funkciou bývania a garážovania súp.č. 9751 v k.ú.  Rača na pozemku parc. č. 23090/430 je situovaná v  zástavbe prevažne výrobno-prevádzkových objektov a výrobných hál v lokalite Žabí majer. Prístup k objektu je po spevnených komunikáciách, na rohu ulíc Pribylinská ( bez vysporiadania práva k pozemku)  a ulice Staviteľská. Administratívna budova má   charakter nebytovej budovy, vzhľadom k tomu, že bytová funkcia v podkroví je v pomere s nižšou výmerou ako nebytová funkcia (kancelárie so zázemím + parkovanie v 1PP).   Konštrukčne sa jedná o stavbu postavenú z klasických stavebných materiálov ako trojtrakt, budova je posudzovaná ako novostavba, daná do užívania v r. 2008.  Základy budovy sú betónové, izolované, zvislá konštrukcia stĺpová o rozmeroch 6 x 4,2 m, stropy sú železobetónové montované dosky Predos, obvodové murivo je z tehál Porotherm,   vonkajšia fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s tenkovrstvovou omietkou so silikátovou stierkou a konečnou farebnou úpravou. Strop nad nad 2.NP je tvorený spolu so strešnou konštrukciu s tepelnou izoláciou, strecha je sedlová s valbami a strešným svetlíkom, prekrytá betónovou škridlou, klampiarske žľaby a zvody sú pozinkované, opatrené bleskozvodom, parapety sú hliníkové. Vstupné dvere sú dvojkrídlové s automatickým ováraním zasklené do haly s dvojramenným schodiskom s keramickým obkladom na podlažie,  prístupné z exteriérového schodiska s rampou pre bezbariérový vstup, interiérové  drevené sú hladké v obložkových zárubniach, okná sú plastové, podlahy v kanceláriách sú plávajúce laminátové alebo s celoplošným kobercom, v soc. zariadeniach keramické, čajové kuchyne  ( aj v apartmáne ) sú vybavené kuchynskou linkou s nerezovým drezom a s  dvojplatničkou, WC sú so zabudovanou nádržkou v keramickom obklade, umývadlá sú  s pákovou batériou bežného štandardu, jednotlivé   kancelárie sú  klimatizované s jednotkou na fasáde,  Kúrenie  je teplovodné cez kotol so zásobníkom na TUV,  umiestnené v samostatnej miestnosti na 2.poschodí.v suteréne je priestor pre16 parkovacích stojísk so samostatným vstupom cez dve segmentové brány.  Elektroinštalácia je svetelná a motorická s rozvádzačom, plynová prípojka je ku kotlu, voda je z verejnej prípojky cez vodomernú šachtu. Do dvora je prístup cez  bránu na diaľkové ovládanie cez spevnenú plochu zo zámkovej dlažby tvoriac exteriérové parkovanie a vstup do garáže, pozemok administratívnej budovy  je oplotený.  Elektroinštalácia je zo zemnej prípojky nn s meračom na hranici pozemku, rozvod pitnej vody je z verejnej siete cez vodomernú šachtu.  Kanalizácia je zrealizovaná ležatá z novodurových trubiek. Dispozičné riešenie pozostáva z : 1PP: hromadná garáž, 1.NP: vstup-zádverie, hala so schodiskom, chodba, WC ženy, WC muži, upratovačka, čajová kuchynka, vrátnik, soc. zázemie vrátnika, archív, technická miestnosť, 11 kancelárií , 2.NP: hala so schodiskom, chodba, WC ženy, WC muži, upratovačka, čajová kuchynka,  kotolňa, archív, 11 kancelárií , 3.NP (podkrovie): schodisko,  2x apartmán,

Prevádzková budova s.č. 8267- Prevádzková budova je jednopodlažná samostatne stojaca budova so súp.č. 8267 v k.ú.  Rača na pozemku parc. č. 23090/127 je situovaná na hranici areálu zo strany komunikácie Staviteľská, v  zástavbe prevažne výrobno-prevádzkových objektov a výrobných hál v lokalite Žabí majer. Budova má   charakter nebytovej budovy, vzhľadom k tomu, že funkcia bývania je krátkodobá.   Konštrukčne sa jedná o budovu postavenú z priestorových buniek ako trojtrakt o rozmeroch 6 + 2,4 + 6 x 3m, danú do užívania v r. 1976 s prístavbou jedného modulu v r. 1998.  Základy budovy sú betónové, izolované, zvislá konštrukcia je rámová s výplňou z veľkoplošných dielcov na báze dreva systém Inpako Bučina Zvolen. Strecha je plytká z trapézových pozinkovaných plechov, s oplechovaním, stropy sú s kazetovým sadrokartónu  so svietidlami, fasáda je z AZC dosiek, čiastočne s obkladu z dreva, soc. zariadenie je s keramickým obkladom bežného štandardu s keramickou sanitou s pákovými batériami so sprchovým kútom s el. zásobníkom na TÚV, kuchynka je zánovná s drezom, pákovou batériou a so samostatne stojacom el. sporákom, okná sú plastové s exteriérovými mrežami a slnolamami, dvere sú hladké v oceľových zárubniach, podlahy sú prevažne keramická dlažba. Kúrenie  je teplovodné cez kotol a rebrové alebo doskové radiátory v prístavbe.  Elektroinštalácia je svetelná a motorická s rozvádzačom, plynová prípojka je ku kotlu, voda je z verejnej prípojky cez vodomernú šachtu. Kanalizácia je zrealizovaná ležatá z novodurových trubiek. Dispozičné riešenie pozostáva z : 1.NP: vstup,  chodba, WC ženy, WC muži, čajová kuchynka, 7 ubytovacích buniek, spoločenská časť v prístavbe. Podľa odborného odhadu a predložených dokladov bola stavba  povolená užívať v r. 1976

Sklad stavebného náradia s.č. 9752 – Z hľadiska charakteru sa jedná o  skladovo-prevádzkovú budovu, pozostávajúcu z dvoch miestností, každá prístupná samostatne plechovými vrátami. Konštrukčne je objekt postavený na pásových základoch , zvislé konštrukcie sú murované z tvárnic, fasáda je bez omietky, krov je priehradový väzník, krytina je trapézový plech, klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu, s bleskozvodom, v časti je vyhotovený sadrokartónový obklad, so zateplením, rozvod nn je povrchový, objekt nie je vykurovaný, podlaha je betónová , oná plastové jednoduché, vráta otváravé, postavený v r.2008.

Príslušenstvo: Oplotenie z Pribylinskej ul, oplotenie murované, oplotenie p.č. 23090/57, prípojka vody , vodomerná šachta, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka plynu, prípojka nn, prípojka kanalizácie, kanalizačná šachta, prípojka splaškovej  kanalizácie, ORL, vsakovacie boxy, spevnené plochy z cestných panelov, spevnené plochy, betónové spevnené plochy zo zámkovej dlažby.

Adresa: Pribylinská 12,
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 83104

Porovnať