Vyhľadávanie

DRAŽBA zariadenia na splynovanie dreva s výkonom 440kW el podľa Technológie “Xylogas”

Najnižšie podanie: 1 138 176 €
Košice
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 1 138 176 €
Číslo dražby: 102020
Dátum a čas konania dražby: Nestanovený
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 1 138 176 €
1. obhliadka predmetu dražby: Nestanovený
2. obhliadka predmetu dražby: Nestanovený
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ľubomír Ondov, Letná 47/41, 052 01 Spišská Nová Ves
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je zariadenie na splynovanie dreva s výkonom 440kW el podľa Technológie “Xylogas” nachádzajúce sa v objekte priemyselnej haly so súpisným číslom 306, postavenej na pozemku, parcelné číslo 951/42, zapísanej na LV č. 914 evidovaným Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, pre k.ú. Štós, obec ŠTÓS, okres Košice – okolie.

Predmetom dražby je súbor tepelných energetických zariadení vo  vlastníctve spoločnosti STTEL MAXX s.r.o., ktoré sú situované v obci Štós 209 – so všetkými technologickými a strojovými zariadeniami, ktoré sú určené na splyňovanie biomasy a následne na výrobu elektriny. Ide o technologické a obslužné hnuteľné tepelné energetické zariadenie, ktoré je určené na výrobu plynu z drevo štiepky a následne na výrobu elektriny a tepla. Elektráreň využíva biomasu – drevenú štiepku pomocou technológie XYLOGAS, pri ktorej pyrolýznym procesom (termochemickým splyňovaním) vzniká drevný plyn, ktorý sa spaľuje v 4-taktnom spaľovacom motore, ktorý poháňa elektrický generátor. Vyrobená elektrická energia sa dodáva do distribučnej siete, vyprodukované teplo zmluvne dohodnutým odberateľom. Časť vyrobenej elektriny a tepla sa využíva pre vlastnú spotrebu.

Vo všeobecnosti technologické zariadenie  XYLOGAS môžeme rozdeliť do týchto technologických celkov:

 1. Zariadenie na splyňovanie dreva, ktoré pozostáva z:
 • 2ks reaktorov na drevný plyn – produkcia 500 m3 /h z jedného
 • 2 ks zariadení na čistenie plynu
 • zariadenia na chladenie plynu
 1. Kogeneračná jednotka s výkonom – 440 kW elektrických a 550 kW tepelných, ktorá pozostáva z:
 • plynového motora
 • generátora
 • výkonového spínača generátora
 • merania a regulácie vrátane vizualizácie a elektrotechnických zariadení
 1. Systém sušenia Walking Floor s výkonom 60 Srm/24 h s vstupnou vlhkosťou 50% a výstupnou 15% , s dopravou k sušičke, s posuvnou podlahou a reťazovým dopravníkom.
 2. Dopravníky k sušičke – posuvná podlaha, reťazový dopravník.
 3. Dopravníky pre dopravu štiepky do reaktora vrátane odlučovania jemných častí

V čase obhliadky znalcom, dňa 24.06.2020 boli posudzované energetické zariadenia nefunkčné, odstavené z prevádzky a hlavy plynového motora boli zdemontované. Na predmete dražby sa vykonávala pravidelná bežná údržba. Okrem bežnej údržby sa na predmete dražby nevykonávali žiadne celkové ani generálne opravy. Podľa prehlásenia zástupcov prevádzkovateľa zúčastnených na obhliadke a na základe vizuálneho overenia zložiek  predmetu dražby , bolo zistené, že žiadne zložky  nemajú mechanické poškodenie. Obhliadkou predmetu dražby sa okrem iného zistilo, že na kogeneračnej jednotke na plynovom motore chýbajú hlavy motora. Všetky zariadenia, ktoré tvoria predmet dražby sú kompletné okrem plynového motora, na ktorom chýbali hlavy valcov. Funkčnosť v čase obhliadky nebola overená, pretože zariadenie bolo odstavené z prevádzky.

Mesto:
Štát/krajina:

Porovnať