Vyhľadávanie

DRAŽBA haly výroby štiepky a pyrolýznej jednotky s príslušenstvom, k.ú. Štós

Najnižšie podanie: 251 000 €
Košice
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 251 000 €
Číslo dražby: 092020
Dátum a čas konania dražby: Nestanovený
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 251 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: Nestanovený
2. obhliadka predmetu dražby: Nestanovený
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ľubomír Ondov, Letná 47/41, 052 01 Spišská Nová Ves
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Hala výroby štiepky a pyrolýznej jednotky č.s. 306 na parc. CKN č.951/42 – Účel stavby je prevádzkový (hala výrobne drevnej štiepky s jej splyňovaním pyrolýzou a výrobou elektrickej energie a použitím zbytkového tepla) so zázemím . Stavba je napojená na rozvody elektriny, vody, kanalizácie. Jednopodlažný v prevažnej časti, druhé technické podlažie je v časti pyrolýznej a výroby el.energie, zastrešený plochou sedlovou strechou na priehradových oceľových väzníkoch. Nosná konštrukcia haly je z oceľových valcovaných stĺpov kotvených do betónových pätiek, stužených oceľovými obvodovými vencami so zavetrovaním. Výplňové obvodové murivo je z časti tehlové a z časti z Yporu. Objekt je napojený na verejné rozvody kanalizácie, a vlastný zdroj vody a elektrického rozvodu. Stavba bola danaá do užívania v r.2015. Nosná časť haly je tvorená z valcovaných oceľových profilov. Hala je otvorený objekt, bez bočných stien. Modulový systém haly v pozdĺžnom smere je 9 x 4500mm = 40500mm. V priečnom smere je hala jednopoľová s rozpätím stĺpov 15000mm. Výška haly je v hrebení 12570mm a pod spodným pásom väzníka je výška 10060mm. Nosná konštrukcia haly je tvorená oceľovými stĺpmi na ktorých sú uložené priehradové oceľové väzníky. Strešný plášť je z trapézových plechov s výškou vlny 40mm. Trapézový plech je uložený na oceľových väzniciach U140. Strecha je sedlová so sklonom 15%. Objekt priemyselnej haly je založený na základových železobetónových pätkách o rozmere 2,8 x 1,6 m, resp. 6,0 x 1,8 m z betónu C 16/20 s osadenými kotviacimi prvkami pre oceľovú konštrukciu haly a základových pásoch šírky 400 mm. Podkladný betón hrúbky 100 mm je z prostého betónu C 12/15, v miestach uloženia technológie je navrhovaný podkladný betón hrúbky 150 mnYs vloženou oceľovou výstužnou sieťou „KARÍ”, oká 100×100 mm, drôty priemeru 5 mm. Pod všetky podkladné betóny je zhutnený štrkový podsyp fr. 0-63 mm v minimálnej hrúbke 250 mm. väzníky. V moduloch 4 – 9 sú medzi oceľové stĺpy vymurované obvodové steny do výšky 4350mm z debniacich betónových tvárnic. V moduloch 1 – 4 je dvojpodlažná časť. Obvodové i vnútorne steny sú vymurované z pórobetónových tvárnic YTONG hrúbky 250mm a 300mm do výšky 4400mm. Na štítovej stene je obvodový plášť z obvodových sendvičových panelov hrúbky 80mm s výplňou PUR. Bočné steny v moduloch 1 – 4 od výšky 4400mm, sú tiež z obvodových sendvičových panelov hrúbky 80mm s výplňou PUR. V priestoroch strojovne je stropná konštrukcia nad l.N.P. z oceľových valcovaných profilov, profilovaného trapézového nosného plechu s výškou vlny 50mm a betónovou zálievkou hrúbky 50mm na vlnu plechu z betónu. V mieste uloženia olejových nádrži a VZT jednotiek je nosná konštrukcia stropu zosilnená oceľovým valcovanými profilmi s menším rozpätím. Strop nad 2. N.P. je navrhovaný zavesenými stropnými sendvičovými panelmi, na spodnom páse oceľového väzníka. Schodisko v priestoroch strojovne na 2.N.P. je oceľové schodnicové, bez podstupníc, nástupnice z rebrovaného plechu. Objekt nie je vykurovaný, TUV je z el. prietokového zásobníka vody. Steny sú prevažne bez omietky, svietidlá sú zavesené, objekt je opatrený požiarnym rozvodom s napojením na požiarnu nádrž a signalizáciou proti pohybu, soc. zariadenia je štandardné.

Príslušenstvo predmetu dražby:

Studňa vŕtaná na parc. CKN č.951/40, prípojka vody zo studne, prípojka vody z požiarnej nádrže, prípojka kanalizácie, VN prípojka vzdušná do trafostanice, VN prípojka zemná do trafostanice, spevnené plochy, transformačná sanica na parc. CKN č.951/44.

Mesto:
Štát/krajina:

Porovnať