Vyhľadávanie

Dražba skladov v priemyselnom areáli v Liptovskom Mikuláši

Najnižšie podanie: 62 100 €
Liptovský Mikuláš
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 62 100 €
Číslo dražby: 222022
Dátum a čas konania dražby: 17.03.2023
Dražobná zábezpeka: 18 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 62 100 €
1. obhliadka predmetu dražby: 27.02.2023 o 13:30 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 13.03.2023 o 12:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová, 1. Mája 1094/17A, 031 01 Liptovský Mikuláš
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je  súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Liptovský Mikuláš , katastrálny odbor, zapísané na LV č. 3478 , k.ú. Liptovský Mikuláš , obec: Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš  a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
5506/16 403 Zastavaná plocha a nádvorie
5506/17 344 Zastavaná plocha a nádvorie
5506/34 22 Zastavaná plocha a nádvorie
5506/38 487 Zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“:

súpisné číslo Na parcele číslo Popis stavby
5506/16 Otvorený sklad
5506/17 Otvorený sklad č. 2

 

Ďalej ako “ Predmet dražby“ .

 Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“ .

 Súčasťou Predmetu dražby je aj príslušenstvo Predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

 

Opis a stav Predmetu dražby:

Oceľový prístrešok na p.č.5506/16, 17
Ide o dva otvorené sklady z roku 1983, ktoré sú podľa vizuálnej obhliadky v pôvodnom stavebnotechnickom stave s minimálnou údržbou. Stavby sú určené pre voľné skladovanie priemyselných materiálov. Hala je jedno lodná, nepodpivničená na základových pätkách z troch strán uzavretá.  Zvislý obvodový systém je prevažne murovaný z pórobetónových tvárnic bez omietky,  krov je tvorený z oceľových  priehradových alebo plných nosníkov, strecha je sedlová plytká s debnením a plechom, podlahy  sú betónové. Elektrická inštalácia je len povrchová na bezpečnostnú signalizáciu v lízingu a halogénové osvetlenie dvora. Z typového hľadiska sa jedná o dve haly umiestnené kolmo na seba v rohu uzavretého areálu.  Stavba bola v čase obhliadky užívania schopná, odhad základnej životnosti je 50 rokov.

Príslušenstvo: spevnená manipulačná plocha

 

 

 

Štát/krajina:
Zip: 03101

Porovnať