Vyhľadávanie

Opakovaná dražba priemyselných budov s pozemkami v areáli U.S Steel Košice , k.ú. Železiarne, okres Košice II – ZNÍŽENÁ CENA

Najnižšie podanie: 509 600 €
U.S. Steel Košice , Košice
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 509 600 €
Číslo dražby: 152022/1
Dátum a čas konania dražby: 17.3.2023 o 09:30
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 637 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 9.3.2023 o 10:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 13.3.2023 o 10:00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: BOUTIQUE HOTEL MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, priestory salónika Rondo, 1. poschodie
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti  zapísané  na LV č. 760 vedenom Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, okres Košice II, obec Košice – Šaca , katastrálne územie Železiarne , a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
151/4 2 311 zastavaná plocha a nádvorie
151/5 2 296 zastavaná plocha a nádvorie
151/53 14 335 zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo Na parcele číslo Druh stavby Popis stavby
578 151/4 priemyselná budova sklad
578 151/5 priemyselná budova sklad

(ďalej len  „Predmet dražby“).

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Súčasťou predmetu dražby je aj príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

 

 Opis predmetu dražby:

Predmet dražby sa nachádza v katastrálnom území mesta Košice – Šaca, kat. územie Železiarne v areály firmy US Steel v okrajovej časti mesta Košice. Sklady sú prístupné cez  vnútroareálové komunikácie firmy USS Košice a sú postavené na rovinatom pozemku s možnosťou napojenie na všetky inžinierske siete. V okolí sa nachádza zástavba priemyselnými budovami s prevádzkou s negatívnym vplyvmi.

Sklad sč. 578 na KN č. 151/4: Objekt skladu je postavený na rovinatom pozemku. Základy sú ako základové pásy s izoláciami. Zvislá nosná konštrukcia je do výšky 2m murovaná a potom oceľová nosná konštrukcia. Sklad je opláštený obvodovým a strešným plášťom z pozinkovaného plechu. Stropná konštrukcia nie je vyhotovená. Strešná konštrukcie je vytvorená z priehradových oceľových nosníkov. Strešná krytina je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie su z pozinkovaného plechu. Podlaha v celom sklade je hrubá betónová. Okná sú oceľové zdvojené. Vstupné vráta plechové. V sklade je rozvod elektrickej energie. V objekte sú murované vstavby kde sa nachádzajú šatne pre zamestnancovu s sociálnymi zariadeniami., kde sa nachádza rozvod vody a kanalizácie.

Sklad sč. 578 na KN č. 151/5 : Objekt skladu je postavený na rovinatom pozemku. Základy sú ako základové pásy s izoláciami. Zvislá nosná konštrukcia je do výšky 2m murovaná a potom oceľová nosná konštrukcia. Sklad je opláštený obvodovým a strešným plášťom z pozinkovaného plechu. Stropná konštrukcia nie je vyhotovená. Strešná konštrukcie je vytvorená z priehradových oceľových nosníkov. Strešná krytina je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie su z pozinkovaného plechu. Podlaha v celom sklade je hrubá betónová. Okná sú oceľové zdvojené. Vstupné vráta plechové. V sklade je rozvod elektrickej energie. V objekte sú murované vstavby kde sa nachádzajú šatne pre zamestnancovu s sociálnymi zariadeniami., kde sa nachádza rozvod vody a kanalizácie.

Príslušenstvo:

Plot: oplotenie areálu skladov a parkovacej plochy

Spevnené plochy – parkovacia plocha pri sklade a prístupová cesta

Rozvod vody – napojenie objektov na vnútroareálový rozvod vodovodu

Rozvod kanalizácie – napojenie objektov na vnútroareálový rozvod kanalizácie

Komunikácia – prístupová komunikácia

Adresa: U.S. Steel Košice
Mesto:
Zip: 04454

Porovnať