Vyhľadávanie

Opakovaná dražba Kúpeľnej dvorany – KURSALON v Trenčianskych Tepliciach, okres Trenčín

Najnižšie podanie: 4 120 000 €
Trenčianske Teplice
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 4 120 000 €
Číslo dražby: 252022/2
Dražobná zábezpeka: 49 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 4 030 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 4.12.2023 o 9:30 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 11.12.2023 o 09:30 hod.
Kolo dražby: 2. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: GRAND Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, priestory salónika Galéria, 1. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2988, k.ú. Trenčianske Teplice , obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku Druh chránenej nehnuteľnosti
373/27    2 623 Ostatná plocha 201, 301, 304
373/43 76 Ostatná plocha 201, 301, 304
373/44 39 Ostatná plocha 201, 301, 304
373/45 338 Ostatná plocha 201, 301, 304
373/46 157 Ostatná plocha 201, 301, 304
373/53 450 Ostatná plocha 201, 301, 304
373/66 158 Ostatná plocha 201, 301, 304
373/67 122 Ostatná plocha 201, 301, 304
373/86 70 Ostatná plocha 201, 301, 304
375/1 3 666 Zastavaná plocha a nádvorie 301, 304
871   202 Zastavaná plocha a nádvorie 301,304

Legenda: Druh chránenej nehnuteľnosti

201 – Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)

301 – Kúpeľné územie

304 – Ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody ( I. – III. Stupeň)

 

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
373/3    90 Záhrada

 

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“

súpisné číslo na parcele číslo druh stavby  Popis stavby
314 375/1 Iná budova KUPELNA DVORANA

(ďalej ako „ Predmet dražby“ )

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY:

Zlúčená stavba:  Stavba súp. č. 314 na p. č. 375/1

Kúpeľná dvorana súp.č.314 je postavená na rovinatom terénu pozemku parc.č. KN-C 375/1 v k.ú. Trenčianske Teplice, obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín. Stavba má veľmi členité priestorové a funkčné usporiadanie. Väčšia časť stavby je riešená ako dvoj až trojpodlažná budova, menšia časť ako jednopodlažná hala. Stavba je čiastočne a nepravidelne podpivničená. Strechy sú veľmi členité, sú ploché, šikmé pultové a šikmá sedlová so štítovými stenami. Z funkčného hľadiska stavba pozostáva z hotelovej časti (severné krídlo), reštaurácie s wellness (západné krídlo), pôvodnej a novej stavby (južné krídlo), spoločenskej sály (severné krídlo) a kolonády (západné krídlo). Jedná sa o rozostavanú (nedokončenú) stavbu, ktorá bola zahájená v októbri 2016. V čase obhliadky z veľkej časti nedokončený interiér a exteriér.  Hlavný stavebný objekt- SO 01- Modernizácia s prístavbou a nadstavbou objektu sa nachádza na parcelách číslo 375/1 a 373/27. Jedná sa niekoľko stavebných častí, ktoré spolu tvoria jeden celok. Hlavná stavba je pre účely znaleckého posudku rozdelená na sedem časti označených písmenami A až G.

Časť A: Hotelová časť s kinom  

Hotelová časť je riešená ako trojpodlažná čiastočne podpivničená budova s plochou strechou. Z dispozičného hľadiska stavba pozostáva:- 1.podzemné podlažie zo skladov, chodieb, technickej miestnosti, vnútorného a vonkajšieho schodiska, 1.nadzemné podlažie z chodby s hlavným schodiskom a výťahom na ostatné nadzemné podlažia, hygienických zariadení pre mužov a ženy, pasáže so schodiskom na balkón, kongresovej sály (kina) a prístavby zadného vedľajšieho schodiska. Pozdĺž prednej strany podlažia sa nachádza dvojpodlažná prístavba, dole s raňajkovou kuchyňou a vstupom do pasáže, hore z otvorenej chodby prepojenej na terasu nad kolonádou. Na východnom okraji podlažia sa nachádza samostatný dvojpodlažný vchod so schodiskom a dvoma bytmi, 2.nadzemné podlažie z pozdĺžnej a vedľajším schodiskom, dennej miestnosti, deviatich dvojlôžkových izieb a  otvorenej pozdĺžnej chodby, 3.nadzemné podlažie z pozdĺžnej chodby s výťahom, hlavným a vedľajším schodiskovým priestorom, dennej miestnosti s kúpeľňou a WC, ôsmich dvojlôžkových izieb, jedného apartmánu a vonkajšej pozdĺžnej terasy.

Stavebno-technický popis stavby: Základy pásy z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie 1. A 2.nadzemného podlažia murivo z pálených tehál skladobnej hrúbky 50-65cm. Zvislé nosné konštrukcie 3.nadzemného podlažia rámy z valcovaných profilov. Zvislé nosné konštrukcie hlavného schodiska a výťahovej šachty zo zalievaných betónových tvárnic. Obvodové steny 3.nadzemného podlažia z izolačného trojskla. Zvislé deliace konštrukcie ubytovacej časti sendvičové zo sadrokartónu a tepelno-zvukovej izolácie. Stropy monolitické oceľobetónové, nad 2. a 3.nadzemným podlažím spriahnuté s trapézovým plechom. Plochá strecha so zateplením. Klampiarske konštrukcie plechové s povrchovou úpravou. Vnútorné povrchové úpravy vápenné a štukové omietky, znížené podhľady zo sadrokartónu a dreva, v hygienických priestoroch keramické obklady. Vonkajšie povrchové úpravy ušľachtilé omietky z prírodných materiálov. Vo výrobnej prevádzke kuchyne na všetkých stenách belninové keramické obklady. Schodiská monolitické oceľobetónové, vedľajšie z časti kovové. Povrch stupňov hlavného schodiska keramická dlažba. Dvere z masívu a laminované do obložkových zárubní. Okná plastové zasklené trojsklom. Povrchy podláh keramické, kamenné a gressové dlažby, drevené parkety. Vykurovanie centrálne teplovodné (klimatizácia?), v kúpeľniach vyhrievacie rebríky. Elektroinštalácia svetelná a motorická v medenom vyhotovení. Bleskozvod. Vnútorné rozvody studenej a teplej úžitkovej vody z oceľového a plastohliníkového potrubia. Vnútorné rozvody kanalizácie z plastového potrubia. Vnútorný plynovod do kotolne a kuchyne z oceľového potrubia. Centrálny ohrev teplej úžitkovej vody v kotolni. Vybavenie kuchyne nadpriemerné, všetko v nerezovej úprave. Vnútorné hygienické zariadenia nadpriemerné – keramické umývadlá, sprchové kúty, splachovacie záchody, bidety, pisoáre, výlevky. Všetky vodovodné batérie v pákovom vyhotovení. Osobný výťah nadpriemerný. Ostatné vyhotovenia – rozvod požiarnej vody s požiarnymi hydrantmi, elektrická požiarna signalizácia, detektory dymu a hlásiče požiaru typu Esser, rozvody optického internetu, kamerový systém.

Časť B: Reštaurácia + wellnes

Reštaurácia + wellness je riešená ako trojpodlažná čiastočne podpivničená budova, 2. a 3.nadzemné podlažie sú ustupujúce. Strecha jednopodlažnej časti je šikmá sedlová, strechy nad 2. a 3.nadzemným podlažím sú ploché. Z dispozičného hľadiska stavba pozostáva: 1.podzemné podlažie z kotolne s vyrovnávacím schodiskom, 1.nadzemné podlažie z vonkajšieho schodiska, turniketu, s vyrovnávacím schodiskom a recepciou, kaviarne, svadobného salónu, chodby so serverovňou, bezbariérovým WC a príručným skladom, skladmi, miestnosti vzduchotechniky a zázemia spoločenskej sály pozostávajúce z dvoch šatní a chodby s vyrovnávacím schodiskom,

2.nadzemné podlažie z oddychovej haly so zasadacou miestnosťou, z medzichodby so šatňou, WC a skladom, spojovacej chodby, technickej miestnosti so schodiskom, šatní pre mužov a ženy s hygienickým zázemím, 3.nadzemné podlažie z wellness centra – priestoru bazéna voľne prepojeného s odpočivárňou, fínskej a parnej sauny, ochladzovacieho bazéna, sprchy, WC, masáže, fitness, priestoru vírivky, technickej miestnosti s terasou.

Stavebno-technický popis stavby: Základy pásy z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie 1. a 2.nadzemného podlažia murivo z pálených tehál skladobnej hrúbky 50-65cm. Zvislé nosné konštrukcie 3.nadzemného podlažia sendvičové z pálených tehál a tepelnej izolácie skladobnej hrúbky 47cm. Nosný systém v kaviarni dekoratívny celodrevený z pozdĺžneho rámu a priehradových väzníkov. Obvodové západné steny 3.nadzemného podlažia z izolačného trojskla. Zvislé deliace konštrukcie z pálených tehál, sendviču zo sadrokartónu a tepelno-zvukovou izoláciou, vo wellness centre i z monolitického oceľobetónu. Stropy drevené trámové prevažne na nosníkoch z valcovaných profilov, nad 2.nadzemným podlažím spriahnuté s trapézovým plechom. Stropy pod pultovou forme zateplenia na podhľade. Ploché strechy so zateplením. s povrchovou úpravou. Vnútorné povrchové znížené podhľady zo sadrokartónu a dreva, v hygienických priestoroch keramické obklady. Vonkajšie povrchové úpravy ušľachtilé omietky z prírodných materiálov. Schodiská monolitické oceľobetónové. Dvere z masívu a laminované do obložkových zárubní. Okná plastové zasklené trojsklom. Povrchy podláh keramické a kamenné dlažby, drevené parkety. Vykurovanie centrálne teplovodné. Elektroinštalácia svetelná a motorická v medenom vyhotovení. Bleskozvod. Vnútorné rozvody studenej a teplej úžitkovej vody z oceľového a plastohliníkového potrubia. Vnútorné rozvody kanalizácie z plastového potrubia. Vnútorný plynovod do kotolne z oceľového potrubia. Centrálny ohrev teplej úžitkovej vody. Vnútorné hygienické zariadenia nadpriemerné – keramické umývadla, sprchové kúty, splachovacie záchody, bidety, pisoáre, výlevky. Všetky vodovodné batérie v pákovom vyhotovení. Ostatné vyhotovenia – rozvod požiarnej vody s požiarnymi hydrantmi, elektrická požiarna signalizácia, detektory dymu a hlásiče požiaru typu Esser, rozvody optického internetu, kamerový systém, plynová kotolňa, príprava teplej úžitkovej vody, strojovňa vzduchotechniky, vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, hotelový nerezový bazén, chemická úprava a dezinfekcia vody.

Časť C: Pôvodná stavba

Pôvodná stavba je riešená ako dvojpodlažná čiastočne podpivničená budova. Strecha je šikmá sedlová so štítovými stenami. Z dispozičného hľadiska stavba pozostáva:1. podzemné podlažie zo schodiska a skladu, 1. nadzemné podlažie z VIP salóna, chodby s WC, z chodby s prechodom do kuchyne v novej stavbe, schodiska prístupného z novej stavby, 2.nadzemné podlažie z wellness centra.

Stavebno-technický popis stavby: Základy pásy z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie murivo z pálených tehál skladobnej hrúbky 65cm. Zvislé deliace konštrukcie wellness z pálených tehál. Stropy drevené trámové s rovným podhľadom. Zastrešenie drevený krov so zateplením, krytina na krove falcovaný plech s povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie plechové s povrchovou úpravou. Vnútorné povrchové úpravy vápenné a štukové omietky, znížené podhľady zo sadrokartónu a dreva, v hygienických priestoroch keramické obklady. Vonkajšie povrchové úpravy ušľachtilé omietky z prírodných materiálov. Schodisko monolitické oceľobetónové. Dvere z masívu a laminované do obložkových zárubní. Okná plastové zasklené trojsklom. Povrchy podláh keramické dlažby, drevené parkety. Vykurovanie centrálne teplovodné. Elektroinštalácia svetelná a motorická v medenom vyhotovení. Bleskozvod. Vnútorné rozvody studenej a teplej úžitkovej vody z oceľového a plastohliníkového potrubia. Vnútorné rozvody kanalizácie z plastového potrubia. Centrálny ohrev teplej úžitkovej vody. Vnútorné hygienické zariadenia nadpriemerné. Všetky vodovodné batérie v pákovom vyhotovení. Ostatné vyhotovenia – rozvod požiarnej vody s požiarnymi hydrantmi, elektrická požiarna signalizácia, detektory dymu a hlásiče požiaru typu Esser, rozvody optického internetu, kamerový systém.

Časť D: Nová stavba

Nová stavba je riešená ako dvojpodlažná nepodpivničená budova, 2.nadzemné podlažie je výrazne ustupujúce. Strechy ploché. Z dispozičného hľadiska stavba pozostáva: 1.nadzemné podlažie z južného zádveria, kuchyne s umyvárňou, chodby a štyroch skladov, pozdĺžnej chodby s elektrorozvodňou, dennou miestnosťou, kanceláriou, šatní s hygienickým zázemím pre mužov a ženy, technickej miestnosti, skladu a východného zádveria. Z oboch chodieb je výstup do dvoch krytých závetrí, 2.nadzemné podlažie z wellness centra.

Stavebno-technický popis stavby: Základy pásy z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie 1.nadzemného podlažia z tehloblokov, skladobná hrúbka obvodového muriva 30cm, vnútorného nosného muriva 25cm. Zvislé nosné obvodové konštrukcie 2. nadzemného podlažia z tehloblokov skladobnej hrúbky 30cm, v kombinácii s priečnymi kovovými rámami z valcovaných profilov. Zateplenie obvodového muriva kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 14cm. Zvislé deliace konštrukcie na oboch podlažiach z pálených tehál. Stropy monolitické oceľobetónové spriahnuté s trapézovým plechom. Ploché strechy so plechové s povrchovou úpravou. Vnútorné omietky, znížené podhľady vo všetkých priestoroch, podhľady podľa druhu priestoru z plastového sklad, sadrokartónu a dreva. V kuchyni na všetkých stenách belninové keramické obklady, v hygienických priestoroch na všetkých stenách dekoratívne keramické obklady. Vonkajšie povrchové úpravy vo forme dekoratívneho obkladu z dreva. Vstupné dvere na 1.nadzemnom podlaží plné plastové s bočnými svetlíkmi, vnútorné hladké plné do kovových zárubní. Dvere na 2.nadzemnom podlaží z masívu do obložkových zárubní. Okná plastové zasklené trojsklom, na 2.nadzemnom podlaží vo forme výkladov. Povrchy podláh na 1.nadzemnom podlaží gressové dlažby, na 2.nadzemnom podlaží keramické dlažby, drevené parkety. Vykurovanie centrálne teplovodné. Elektroinštalácia svetelná a motorická v medenom vyhotovení. Bleskozvod. Vnútorné rozvody studenej a teplej úžitkovej vody z oceľového a plasthliníkového potrubia. Vnútorné rozvody kanalizácie z plastového potrubia. Centrálny ohrej teplej vody. V kuchyni rozvod plynu. Vnútorné hygienické zariadenia nadpriemerné. Všetky vodovodné batérie v pákovom vyhotovení. Ostatné vyhotovenia -rozvod požiarnej vody s požiarnymi hydrantmi, elektrická požiarna signalizácia, rozvod vzduchotechnicky, kompletné nadpriemerné vybavenie kuchyne z nerezovej ocele.

Časť E: Spoločenská sála

Spoločenská sála je riešená ako jednopodlažná nepodpivničená hala. Stavba má v pôdoryse tvar polkruhu, ktorý je zastrešený šikmou pultovou strechou v dvoch výškových úrovniach. Z dispozičného hľadiska polkruh pozostáva zo spoločenského priestoru, ktorého podlaha má tri výškové úrovne vo forme kruhových výsečí, a východnej prístavby únikového zádveria. Jednotlivé výšky podlahy spoločenského priestoru sú prepojené vyrovnávacími schodiskami. Súčasťou je aj priestor javiska , ktorý je zasunutý do reštauračnej časti.

Stavebno-technický popis stavby:Základy pásy a pätky z monolitického betónu, izolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie po vonkajšom obvode murivo z pálených tehál skladobnej hrúbky 65cm, vo vnútornom priestore nosný systém vo forme skeletu z monolitického oceľobetónu. Stĺpy skeletu kruhového prierezu s dekoratívnou povrchovou úpravou. Zastrešenie drevený priehradový klincovaný krov so zateplením a podbíjaním, krytina na krove falcovaný plech s povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie plechové s povrchovou úpravou. Vnútorné povrchové úpravy zvislých stien hladké štukové omietky, na podhľade výrazne dekoratívna štuková výzdoba. Vonkajšie povrchové úpravy ušľachtilé omietky s plastickou úpravou vo forme atikových ríms, okenných šambrán a stĺpovej štruktúrovanej bosáže. Vyrovnávacie schodiská monolitické oceľobetónové, povrch stupňov textilný povlak. Vstupné vnútorné dvere z masívu dvojkrídlové rámové zasklené, dvere v dekoratívnych obložkách z masívu. Únikové dvere na východnom okraji kovové dvojkrídlové rámové zasklené, nadstavené atypickým svetlíkom. Okná kovové atypické zdvojené. Povrchy podláh drevené parkety a hrubý textilný povlak. Vykurovanie centrálne teplovodné. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Bleskozvod. Ostatné vyhotovenie – vzduchotechnika, ukončenie pódia po vonkajšej kruhovej výseči parapetom s dekoratívnou povrchovou úpravou.

Časť F: Raňajkový bar

Raňajkový bar je pristavaný k západnej strane hotelovej časti. Stavba riešená ako jednopodlažná budova výrazne atypického tvaru. Konštrukčný systém stavby je celokovový, pozostáva z nepravidelne umiestnených stĺpov a stropnej dosky vyloženom po celom obvode stavby.

Stavebno-technický popis stavby: Základy pätky z monolitického oceľobetónu, izolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie kovové stĺpy kruhového prierezu, časť stĺpov s dekoratívnou hlavicou. Stavba po obvode opláštená výkladmi z izolačného skla.Stropy monolitické oceľobetónové spriahnuté s trapézovým plechom. Zastrešenie zateplená plochá strecha. Klampiarske konštrukcie plechové s povrchovou úpravou. Vnútorné povrchové úpravy zvislých stien mosadzný plech, podhľady výrazne dekoratívne z dreva. Vstupné dvere z masívu dvojkrídlové rámové zasklené, dvere v dekoratívnej obložke z masívu. Povrchy podláh drevené parkety a veľkoplošný keramický obklad. Vykurovanie centrálne teplovodné. Elektroinštalácia svetelná. Bleskozvod. Ostatné vyhotovenie – vzduchotechnika.

Časť G: Kolonáda

Kolonáda je pristavaná k západnej strane reštauračnej časti. Stavba riešená ako jednopodlažná otvorená budova výrazne atypického tvaru, pozostáva z vysunutého klinu a pozdĺžnej konzoly. Konštrukčný systém stavby je celokovový, klin pozostáva z nepravidelne umiestnených stĺpov a stropnej dosky vyloženom po celom jeho obvode.

Stavebno-technický popis stavby:  Základy pätky z monolitického oceľobetónu. Zvislé nosné konštrukcie kovové stĺpy kruhového prierezu, časť stĺpov s dekoratívnou úpravou hlavíc. Stropy monolitické oceľobetónové spriahnuté s trapézovým plechom. Zastrešenie plochá strecha. Povrchy podláh betónová dlažba a drevená palubovka. Elektroinštalácia svetelná. Bleskozvod.

Pozemky:

Zastavané plochy: Pozemky sú geometricky a polohovo určené, zobrazené v katastrálnej mape a označené parcelným číslom (parcela), vedené na liste vlastníctva ako ostatná plocha alebo zastavané plochy a nádvorie v zastavanom území mesta Trenčianske Teplice. Parcela č. 375/1 je celoplošne zastavaná stavbou súp. č. 314. Parcely 373/27, 373/43, 373/44 tvoria priame okolie a prístupové plochy stavby súp. č. 314. Sú zastavané spevnenými plochami- asfaltovými alebo čiastočne zhutnený štrkopiesok. Na pozemkoch sú privedené všetky lokálne inžinierske siete- vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, plyn, elektrická energia, telekomunikácie.Prístup je po asfaltovej komunikácií- autom zo severozápadnej strany od ulice 17. Novembra a to cez parcelu číslo 373/26 vo vlastníctve spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice a.s., alebo západnej strany po chodníkoch pre peších na parcele číslo 373/25, takisto vo vlastníctve spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice a.s.

Ostatné plochy:  Pozemky sú geometricky a polohovo určené, zobrazené v katastrálnej mape a označené parcelným číslom (parcela), vedené na liste vlastníctva ako ostatná plocha alebo zastavané plochy a nádvorie v zastavanom území mesta Trenčianske Teplice.Jedná sa o parcely malej výmery, nevhodného tvaru, nezastavené a zatrávnené alebo s parkovou zeleňou- parcely číslo 373/45, 373/46, 373/53, 373/66, 871. Parcela číslo 373/67 sa nachádza asi 100 metrov juhozápadne od stavby súp. č. 375/1 a je zastavaná prestárlou kamennou stavbou. Parcela číslo 373/86 sa nachádza v tesnej blízkosti miestnej asfaltovej komunikácie, je zastavaná asfaltovou plochou a využívaná na parkovanie.

Príslušenstvo:

Drobná stavba: Prístrešok pre hudobníkov na p. č. 375/1

Prístrešok pre hudobníkov (hudobný pavilón) je postavený na pozemku parc.č. KN-C 375/1. Stavba riešená ako jednopodlažná budova s vyvýšenou podlahou vo forme pódia. Stavba má valcovitý tvar, ktorý je ukončený plochou strechou. Nosný systém stavby pozostáva z oceľobetónových kruhových stĺpov po obvode stavby, je stužený oceľobetónovými doskami podlahy a stropu. Stavba nemá opláštenie, stĺpy po obvode stavby dopĺňa kovové zábradlie. Schody na pódium v čase obhliadky boli odstránené.

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy asfalltové na p. č. 373/27,43,44

Vonkajšia úprava: Spevnená plocha drevená na p. č. 375/1

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy zo štrkopiesku na p. č. 373/27,43,44

 

Štát/krajina:
Zip: 91451

Porovnať