Vyhľadávanie

Opakovaná dražba nebytového priestoru v Trenčíne

Najnižšie podanie: 52 480 €
Trenčín
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 52 480 €
Číslo dražby: 2020211
Dátum a čas konania dražby: 22.02.2022 10:30
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 65 600 €
1. obhliadka predmetu dražby: 07.02.2022 11:00
2. obhliadka predmetu dražby: 17.02.2022 11:00
Kolo dražby: 1. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín, v priestoroch zasadacej miestnosti
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

  • Nebytový priestor č. 3 v spoluvlastníckom podiel 1/1, zapísaný na LV č. 9626, obec: Trenčín, katastrálne územie: Trenčín, okres Trenčín, vchod: 3E p., nachádzajúci sa v Trenčíne v bytovom dome so súpisným číslom 898 postavenom na pozemku p.č.: 825/1 o výmere 952 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria a k nebytovému priestoru prislúchajúci:
    • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 4180/176842
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4180/176842 k pozemkom, všetko parcely registra „C“: parcelné číslo 824/9, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, k pozemku parcelné číslo 825/1, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 952 m2, k pozemku parcelné číslo 827/2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2 a k pozemku parcelné číslo 828/11, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 zapísané na LV č. 9626, obec: Trenčín, katastrálne územie: Trenčín, okres Trenčín

Nebytový priestor nepravidelného tvaru sa nachádza v bytovom dome s. č. 898 na 1. poschodí v sekcii „B“, s priamym vstupom z exteriéru, s orientačným číslom 3E. Orientácia miestností je na SV. Dom je samostatne stojaci, má 6 vchodov. V 1.NP podlaží sú spoločné priestory domu, 29 pivníc k bytom a nebytové priestory.

Pôvodne dom bol daný do užívania v roku 2009, proti rozhodnutiu podal protest prokurátor. Protestu bolo stavebným úradom vyhovené a bolo vydané rozhodnutie Mestom Trenčín pod č. SpSÚ 274/2009-011/Ga z 5.11.2010, ktoré nadobudlo  právoplatnosť dňom 9.12.2010 z Hotela na bytový dom.

Dom je postavený  tradičnou technológiou; obvodové a nosné steny, priečky sú murované z  tehál, stropy sú železobetónové monolitické. Strecha je sedlová s vikiermi, s krytinou Bramac. Klampiarske prvky sú z medeného plechu. Fasáda je na báze umelých látok. Dom je plynofikovaný, má vlastnú plynovú kotolňu umiestnenú v 1.NP, nie je vybavený osobným výťahom.

Nebytový priestor pozostáva: kancelária, soc. zariadenie, všetko s výmerou 41,80 m2.

Posudzovaný priestor je v súčasnej dobe v pôvodnom stave, v čase posúdenia neužívaný, okná plastové s hliníkovými int. žalúziami, vnútorné dvere sú obložkové drevené v ráme, vstupné sú presklené plastové, vnútorné omietky sú vápenné štukové, podlahy sú z veľkoplošných laminátových parkiet, pri vstupe a v soc. zariadení je keramická dlažba s WC a  samostatná sprcha, keramické umývadlo, vodovodné batérie sú nerezové pákové, vykurovanie je ústredné, radiátory sú oceľové doskové, opatrené sú term hlavicami, príprava TÚV je centrálna z kotolne. Súčasťou priestoru je jeho vnútorné vybavenie, a to vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné a telefónne bytové prípojky.S vlastníctvom NP je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 4180/176842.

Mesto:
Štát/krajina:

Porovnať