Vyhľadávanie

Po dohode so záujemcom pripravíme opakovanú dražbu veľkometrážneho bytu v Bratislave, okres Bratislava III, k.ú. Vinohrady – ZNÍŽENÁ CENA

Najnižšie podanie: 350 250 €
Horská 11/F, Bratislava
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 350 250 €
Číslo dražby: 032023/2
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 467 000 €
Kolo dražby: 2. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je :

  • Byt č. 36 v spoluvlastníckom podiele 1/1 , zapísaný na LV č. 6033, obec: BRATISLAVA – NOVÉ MESTO, katastrálne územie: Vinohrady, okres Bratislava III, vchod: Horská 11/F, poschodie: 4 mezanín , nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným číslom 12817 postavenom na pozemkoch: č. 4283/46 o výmere  278 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 4283/47 o výmere  683 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 4283/150 o výmere  112 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 4283/151 o výmere 314  m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a k bytu prislúchajúci:

 

  • spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 16515/394217
  • spoluvlastnícky podiel k pozemkom č. 4283/45 o výmere 40 m2, druh pozemku Ostatná plocha, p.č. 4283/46 o výmere 278 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 4283/47 o výmere  683 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 4283/150 o výmere  112 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, p.č. 4283/151 o výmere 314  m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  p.č. 4283/164 o výmere 68 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, p.č. 4283/175 o výmere 461 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, , p.č. 4283/176 o výmere 3 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, p.č. 4283/177 o výmere 8 m2, druh pozemku: Ostatná plocha o veľkosti 16515/394217

 

Opis a stav predmetu dražby:

Z dôvodu, že predmet dražby nebol vlastníkom sprístupnený, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“). Z uvedeného dôvodu nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický stav ako aj údržbu predmetu dražby. Popis a stav predmetu dražby uvedený v znaleckom posudku je uvádzaný, ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov .

Predmet dražby sa nachádza na Horskej ulici v Bratislave, v katastrálnom území Vinohrady na hranici katastrálneho územia Rača v mestskej časti Nové Mesto v lokalite Krasňany – Slanec. Horská ulica je odbočka z ulíc Pekná cesta a Račianska. V okolí sa nachádza výstavba rodinných a bytových domov.

Popis bytového domu: Bytový dom Horská 11/A-G pozostáva z piatich nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Bytový dom má osem vchodov, pričom jeden vedie do suterénu, kde sa nachádza halová garáž a tri vchody slúži na vstup do bytových sekcií. Ostatné dva patria samostatným nebytovým priestorom umiestneným na prízemí so samostatným vstupom z exteriéru. Každá bytová sekcia má komunikačné jadro so schodiskom a výťahom. Bytový dom má samostatnú plynovú kotolňu. Bytový dom je budova obdĺžnikového pôdorysného tvaru zakriveného písmena „S“. Konštrukčne sa jedná o železobetónovú priestorovú konštrukciu.

Vek domu bol stanovený na základe Rozhodnutia o povolení užívania stavby „Obytný súbor Slanec G2 – bytový dom s polyfunkciou PBD“ vydané Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto, právoplatné 3.11.2008.

Popis bytu: Byt č. 36 sa nachádza na 3.poschodí/4.poschodí – VI/VNP.  Podľa Kolaudačného rozhodnutia ide o 4 izbový byt o výmere 165,15 m2 s terasou o výmere 69,71 m2.

Koeficient vplyvu vybavenosti znalec z dôvodu nesprístupnenia Predmetu dražby  určil ako 1 – štandardné vybavenie. Podiel bytu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu  je vo veľkosti:16515/394217.

Adresa: Horská 11/F
Mesto:
Zip: 83152

Porovnať