Vyhľadávanie

Dražba rodinného domu v obci Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom

Najnižšie podanie: 12 500 €
Topolecká , Stará Turá
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 12 500 €
Číslo dražby: 012023
Dátum a čas konania dražby: 7.3.2023 o 10:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 1 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 11 400 €
1. obhliadka predmetu dražby: 10.02.2023 o 15:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 27.02.2023 o 09:30 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: GRAND Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, priestory salónika Galéria, 1. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby je:

Súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,  katastrálny odbor, zapísané na LV č. 332 , k.ú. Stará Turá, obec STARÁ TURÁ , okres Nové Mesto nad Váhom a to:

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku spoluvlastnícky podiel
8774/2 122 Zastavaná plocha a nádvorie 1/1

 

Stavba postavená na pozemku parcely registra „C“

súpisné číslo na parcele číslo Popis stavby Spoluvlastnícky podiel
2142 8774/2 rodinný dom 1/1

 

a

 Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,  katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 927 , k.ú: Stará Turá, obec STARÁ TURÁ , okres Nové Mesto nad Váhom a to:

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku spoluvlastnícky podiel
8773 363 Zastavaná plocha a nádvorie 1/4

 (ďalej spolu ako „ Predmet dražby“ )

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Súčasťou Predmetu dražby je aj príslušenstvo Predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

 

Opis a stav Predmetu dražby:

Rodinný dom- obytná časť súpisné číslo 2142 na pozemku 8774/2 v obci Stará Turá – Topolecká je prízemný rodinný dom so sedlovou strechou pôvodný zlý technický stav, zavlhnutý, plesne, poškodená škridla prístup cez spoločný dvor. Postavený je v obci Stará Turá – Topolecká. Objekt je súčasťou zástavby individuálnych vidieckych rodinných domov, ktoré sú z urbanistického hľadiska charakteristické pre toto územie. Orientácia objektu je juh západ. Nakoľko sa doklady o veku domu nezachovali, podľa odborného odhadu, použitých materiálov bol stanovený  rok užívania 1935. Dispozičné riešenie domu: V 1. NP sa nachádzajú izba, kuchyňa, chodba a komora. Nakoľko sa v dome nenachádzajú žiadne prevádzkové priestory je dom určený na bývanie. Dom má 1 nadzemné podlažie, čo tvorí jeden byt, ide v zmysle § 43 b ods. 3 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o rodinný dom. 1. Nadzemné podlažie Murivo je postavené z pálených aj nepálených tehál hr. do 50 cm. Základy sú betónové. Stropy sú drevené trámové, podhľad palach. Fasáda je z vápenno cementovej omietky. Vnútorné priečky sú z pálenej tehly. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Dvere sú drevené, plné aj presklené, okná sú drevené dvojité. Podlahy na podlaží sú cementový poter a PVC. Vykurovanie je lokálne kachľami na tuhé palivo. V kuchyni je kuchynská linka dĺ. 2,1 m, smaltový drez. Elektroinštalácia je svetelná. Iné rozvody nie sú. Strecha je sedlová, drevený krov s krytinou cementová škridla. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Rodinný dom je dlhšiu dobu neužívaný, zavlhnutý, zlý technický stav.

Pozemky: pozemky rovinaté južné, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 212,75 m2. Nachádzajú sa v zastavanom území obce. K pozemkom sú privedené tieto inžinierske siete: elektrina. Výškovo nadväzujú na okolité pozemky a miestnu komunikáciu. Nachádzajú sa na okraji obce Stará Turá v časti Topolecká v blízkosti lesov, CHKO Biele Karpaty. Prístup na pozemky je z verejnej komunikácie

Príslušenstvo:

Rodinný dom (Hospodárska časť) – sklad a komora, je murovaná z nepálenej tehly, sedlová strecha, drevený krov, krytina cementová škridla, drevené dvojité okno, drevené zvlakové dvere, omietky vápenno cementové, podlahy betónové hrubé, elektroinštalácia svetelná.

Prípojka NN – spoločná prípojka NN je napojená z jestvujúceho elektrického stĺpa z miestneho rozvodu zemným 3 fázovým káblom Al 4×10 mm2 do skrine na hranici pozemkov

Spevnené plochy – spevnené betónové dlaždené plochy o výmere 64m2. Spoluvlastnícky podiel ¼.

Suché WC

Adresa: Topolecká
Štát/krajina:
Zip: 91601

Porovnať