Vyhľadávanie

Dražba rodinného domu v obci Milpoš, okres Sabinov

Najnižšie podanie: 61 100 €
Milpoš 148, Milpoš
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 61 100 €
Číslo dražby: 142023
Dátum a čas konania dražby: 22.4.2024 o 14:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 18 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 61 100 €
1. obhliadka predmetu dražby: 27.03.2024 o 14.00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 08.04.2024 o 13.30 hod.
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Hotel LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, priestory salónika II, 2. poschodie
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Súbor  nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 156, k.ú. Milpoš,  obec Milpoš , okres Sabinov  a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
285 431 zastavaná plocha a nádvoria
286 1 150 Orná pôda

 

Stavba postavená na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo  Na parcele číslo Popis stavby Druh stavby
148 285  Rodinný dom rodinný dom

(ďalej ako „ predmet dražby“ )

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Súčasťou predmetu dražby je aj príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

Adresa: Milpoš 148
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 08271

Porovnať