Vyhľadávanie

Opakovaná dražba pozemku v obci Malinovo, okres Senec

Najnižšie podanie: 80 800 €
Višňová, Malinovo , malinovo
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 80 800 €
Číslo dražby: 182022/1
Dátum a čas konania dražby: 03.02.2023 o 10:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 20 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 101 000 €
1. obhliadka predmetu dražby: 27.01.2023 o 13:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 30.1.2023 o 12:30 hod.
Kolo dražby: 1. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 790 , k.ú. Malinovo, obec Malinovo, okres Senec a to :

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
937/4 1 203 Orná pôda

 

Ide o pozemok parc. č. 937/4  k.ú. Malinovo evidovaný na katastrálnej mape, v registri parciel „C“,  ako orná pôda, s najväčšou pravdepodobnosťou z časti zastavaný účelovou komunikáciou s príslušenstvom ( napr. chodník, verejné osvetlenie). V súčasnosti sa posudzovaný pozemok nachádza v území s platným Územným plánom obce, ako pozemky, určené pre výstavbu rodinných domov s prípustnými funkciami verejnej dopravy a technického vybavenia nevyhnutného pre obsluhu územia.

Documents
Adresa: Višňová, Malinovo
Mesto:
Štát/krajina:
Zip: 90045

Porovnať