Vyhľadávanie

Dražba pozemkov v k.ú. Šalgovce, okres Topoľčany

Najnižšie podanie: 59 700 €
Topoľčany
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 59 700 €
Číslo dražby: 172020
Dátum a čas konania dražby: Nestanovený
Dražobná zábezpeka: 15 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 59 700 €
1. obhliadka predmetu dražby: Nestanovený
2. obhliadka predmetu dražby: Nestanovený
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby sú nasledovné pozemky:

Súbor nehnuteľností, evidovaných Okresným úradom Topoľčany , katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 264 , k.ú. Šalgovce , obec: ŠALGOVCE, okres Topoľčany a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
432/5 32 orná pôda
432/6 745 orná pôda
441 4 959 ovocný sad
588/3 683 trvalý trávny porast
980 8 506 trvalý trávny porast
1144 3 154 ostatná plocha
1185/2 14 445 trvalý trávny porast
1185/3 8 064 trvalý trávy porast
1187 4 108 ostatná plocha
1191 8 290 trvalý trávny porast
1194/2 6 257 ostatná plocha

 

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
399/2 842 ostatná plocha
443 53 889 vinica
467 1 151 vinica
468 5 075 vinica
469 2 464 vinica
481 777 orná pôda
538/1 565 orná pôda
538/2 694 orná pôda
1189 54 554 orná pôda

 

Pozemky sa nachádzajú v okruhu 2 000 m od zastavaného územia obce Šalgovce, prístup zabezpečený po spevnených cestách. Konfigurácia  terénu mierny svah 3 – 7 stupňov, u parciel č. 1144 (OstP), 468 (VN) výrazný svah 12-17 stupňov, 481(TTP) príkry svah 17-25 stupňov.   Hranice jednotlivých parciel nie sú viditeľné.

Štát/krajina:

Porovnať