Vyhľadávanie

Opakovaná dražba podielu k pozemku v Dunajskej Strede

Najnižšie podanie: 6 900 €
Námestie Priateľstva , Dunajská Streda
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 6 900 €
Číslo dražby: 122022/3
Dátum a čas konania dražby: 1.8.2023 o 10:30 hod.
Dražobná zábezpeka: 2 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 6 900 €
1. obhliadka predmetu dražby: 14.07.2023 o 10.30 hod
2. obhliadka predmetu dražby: 28.07.2023 o 10:30 hod.
Kolo dražby: 3. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Nehnuteľnosti evidované  Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 5435 , k.ú. Dunajská Streda , obec:  Dunajská Streda, okres Dunajská Streda a to :

Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu:

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spoluvlastnícky podiel
1811 895 Orná pôda 7/8

Ďalej ako “ Predmet dražby“ .

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“ .

 

Pozemok tvoriaci Predmet dražby sa nachádza na Nám. Priateľstva, na okraji okresného mesta Dunajská Streda. V okolí sú bytové domy, predajne, radové garáže, parkovacie plochy, penzión pre dôchodcov, čerpacia stanica PHM, autosalón so servisom a parkové plochy s okrasnými drevinami a kríkmi. Tvar pozemku je nepravidelný, možno povedať v tvare číslice „1“ tiahnuc sa od severu na juh. Jeho dĺžka je cca 45 m, šírka v severnej časti cca 17 m, v strednej a južnej časti cca 7 až 12 m. Zo západnej strany ho na jeho hranici lemuje stavba dielne súp.č. 5278. Zo severozápadnej strany ho nepriamo lemujú stavby radových garáží. Na severovýchod od pozemku sa nachádza obytné sídlisko s bytovými domami. Na východ od pozemku sa nachádza penzión pre dôchodcov s parkovou výsadbou. Z južnej strany je neupravená štrková spevnená plocha s napojením na spevnenú komunikáciu ulice Ohradská cesta. Na pozemku sa v čase obhliadky nachádzal voľne položený stavebný materiál a rôzne kovové konštrukcie. Pozemok bol z časti upravený štrkom zarastený burinami a náletovými odrastenými stromami a kriakmi. V zmysle platného územného plánu Mesta Dunajská Streda a predloženej územnoplánovacej informácie je predmetná parcela určená na plochy čistého bývania – bytové domy. Vzhľadom na index možnej zastavanosti a skutočnú zastavanosť predmetného územia je možné využitie predmetnej parcely už len na plochy statickej dopravy: pešie, ciklistické a cestné komunikácie: pre nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia územia: parkovo upravená líniová a plošná zeleň, sprievodná zeleň zariadení a zeleň hlukoizolačným charakterom. Iné využite pozemku ako na uvedené účely sa nedá predpokladať.

Adresa: Námestie Priateľstva
Zip: 92901

Porovnať