Vyhľadávanie

Pripravujeme dražbu lukratívnych stavebných pozemkov v Hlohovci

Najnižšie podanie: 1 270 000 €
Bezručová ulica , hlohovec
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 1 270 000 €
Číslo dražby: 012022
Dražobná zábezpeka: 1 270 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 1 270 000 €
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované  Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 10387 , k.ú. Hlohovec , obec HLOHOVEC , okres Hlohovec a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
179/1 4 491 Zastavaná plocha a nádvorie
179/2 320 Zastavaná plocha a nádvorie
179/3 79 Zastavaná plocha a nádvorie
179/4 1 145 Zastavaná plocha a nádvorie
179/5 922 Zastavaná plocha a nádvorie
179/6 684 Zastavaná plocha a nádvorie
179/7 699 Zastavaná plocha a nádvorie
179/8 419 Zastavaná plocha a nádvorie
179/9 29 Zastavaná plocha a nádvorie

 

Pozemky, ktoré tvoria predmet dražby sa nachádzajú v širšom centre  zastavaného územia okresného mesta Hlohovec. Pozemky sú osadené medzi  zástavbou bytovými domami na Bezručovej ulici, Nábrežia A. Hlinku a Dilongovej ulice na juhozápade, športovým futbalovým štadiónom Slovan Hlohovec a Mestskej športovej haly na severovýchode a areálom otvoreného zimného štadióna na východ od pozemkov.  Asi 100 m západným smerom sa nachádza koryto rieky Váh. V čase ocenenia predmetu dražby  je v mieste vybudovaná  asfaltová  komunikácia,  inžinierske siete – verejný vodovod, kanalizácia, zemný plyn  a  NN el. siete sú vybudované v plnom rozsahu. Pozemkové nehnuteľnosti boli v minulosti využívané ako hádzanárske ihrisko s príslušenstvom a tenisové kurty.   Podľa záväznej časti schváleného územného plánu mesta Hlohovec sú pozemky charakterizované ako súčasť transformačného rekreačného územia v rámci regulačného bloku RS-Šport a rekreácia.  Územie prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu, ktoré slúžia organizovanú telovýchovu, výkonný a amatérsky šport, vrátane území slúžiacich rekreácii vo voľnom čase.

Podľa záväznej časti schváleného územného plánu mesta Hlohovec sú pozemky charakterizované ako súčasť transformačného rekreačného územia v rámci regulačného bloku RS-Šport a rekreácia. Územie prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu, ktoré slúžia organizovanú telovýchovu, výkonný a amatérsky šport, vrátane území slúžiacich rekreácii vo voľnom čase. Do budúcna sa uvažuje s vysokým využitím pozemkov, v súlade s územným plánom mesta na športovo-rekreačné a komerčné zariadenia s tým súvisiace. Jedná sa o jeden z mála ucelených pozemkov väčšej výmery, ktoré sú pre daný účel k dispozícii . V čase ohodnotenia predmetu dražby  je na stavebnom úrade v Hlohovci podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu Športovo – rekreačný areál Hlohovec (Pínia park), ktorý má byť realizovaný na pozemkoch tvoriacich predmet dražby. Jedná sa stavebné objekty SO 101 Apartmánový dom so stravovacou časťou (1 NP), administratívnou časťou (2 NP) a hotelovou časťou s využitím apartmánového ubytovania (3-5 NP). V SO 102 – Bytový dom a obchodná pasáž sa budú nachádzať priestory obchodu (1.NP ) a bytovej časti (2-5 NP). SO 103 bude Bytový dom s medicínsko-rehabilitačným centrom (1-2 NP) a bytovou časťou (3-5 NP). Podľa vyjadrenia Mesta Hlohovec zo dňa 8.9.2022 je stavba Športovo-rekreačného areálu v súlade so zásadami a regulatívami stanovenými v Záväznej časti Územného plánu Mesta Hlohovec.

Príslušenstvo: Plot bariérový: Bariérový plot je vyhotovený od ulice Športová, v dĺžke 113 m . Plot pozostáva z prefabrikovaných stĺpov a betónových prefabrikovaných dosiek. Celková výška plota je 1,80 m. Základy sú len pod stĺpikmi, plot je na pokraji technickej životnosti. Súčasťou plota je plechová dvojkrídlová brána smerujúca do Športovej ulice. Plot plechový: Plechový plot je zrealizovaný od Bezručovej ulice  a podľa informácií bol vybudovaný po asanačných prácach v línii uličného priečelia, miesto administratívnej budovy a tribúny. Plot pozostáva z oceľových stĺpikov a pozinkovaných plechových tabúľ priskrutkovaných na oceľové zvlaky.

 

 

Adresa: Bezručová ulica
Mesto:
Zip: 92001

Porovnať