Vyhľadávanie

Opakovaná dražba bioplynovej stanice BPS Vlčkovce, k.ú. Sereď, okres Galanta – ZNÍŽENÁ CENA

Najnižšie podanie: 192 216 €
Sereď
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 192 216 €
Číslo dražby: 082022/2
Dátum a čas konania dražby: 4.10.2022 o 10.00 hod.
Dražobná zábezpeka: 40 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 384 433.20 €
1. obhliadka predmetu dražby: 27.09.2022 o 11:00 hod.
2. obhliadka predmetu dražby: 30.09.2022 o 17:00 hod.
Kolo dražby: 2. kolo opakovanej dražby
Miesto konania dražby: Miesto konania dražby: Salónik Hotela Barbakan - prízemie, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
Oznámenie o dražbe: Stiahnuť prílohu
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu

Predmetom dražby je:

Z hľadiska charakteru sa jedná o jednotlivé stavby na parc.č. 4012/16-23 k.ú. Sereď prevádzkového areálu bioplynovej stanice, pozostávajúca z nádrže na hnojovicu, fermentátora, dofermentora, skladu zvyškov, trafostanice a technológie výroby elektrickej energie spaľovaním biomasy. Areál bol užívaný na danú výrobu, toho času bez technológie, v prevádzke sú iba nádrže na dočasné uskladnenie hnojovice. Konštrukčne sú jednotlivé stavby osadené ako montované stavby nádrží alebo konštrukcie technológií na železobetónových základoch, ktoré ostali na pozemkoch v areáli stanice. Areál bioplynovej stanice sa nachádza mimo zastavanej časti obce Sereď-Vlčkovce, v uzavretom a oplotenom areáli. Z hľadiska záťaže exhalátmi je bioplynová stanica umiestnená mimo zastavaného územia, v čase obhliadky znalcom bol objekt mimo prevádzky. Svojím stavebno-technickým prevedením objekt momentálne nie je schopný prevádzky z dôvodu, že časť technológie chýba. Predmetom dražby je aj súbor hnuteľných technologických zariadení bioplynovej stanice (BPS), V areáli BPS sú situované objekty pre technologické zariadenia a skladovanie vstupnej suroviny. Bioplynová stanica slúžila ako výrobňa bioplynu a zároveň mala spaľovaním bioplynu v dvojstupňovom kogeneračnom cykle produkovať elektrinu a teplo. BPS bol komplexný celok zásobovanými vstupnými surovinami pre výrobu bioplynu, elektrickou energiou a úžitkovou vodou.

Fermentor a kofermentor: Konštrukcia: železobetónová nádrž, ktorá sa skladá zo základovej dosky a stien zo spevneného železobetónu, nepriepustná, plne izolovaná vrátane systému vykurovania, a zásobníka plynu tvoreného dvojitou plynotesnou membránou. Rozmery: vnútorný 23 m, výška = 8m, V.max = 3323m³ , Vstupné suroviny: Obnoviteľné zdroje, Kapacita: 3116 m³ maximum pre hn = 7,2 m . Vybavenie: miešadlá, nízkotlakový zásobník plynu s odsírením, čerpacie potrubia, pretlakovo/podtlakové bezpečnostné ovládacie zariadenie, prepadové potrubie a teplovodné vykurovanie. Fermentor je vybavený revíznym otvorom DN 600, snímačom pre monitorovanie preplnenia a peny, dvomi kruhovými priezorníkmi so stieračmi s vnútorným presvetlením v nevýbušnom prevedení. K fermentoru patria aj pracovné a kontrolné oceľové plošiny. V čase posudzovania bol fermentor ak kofermentor odstavený z prevádzky, nefunkčný a značne poškodený – dvojitá plynotesná membrána bola poškodená a sfúknutá, pretože BPS nepracovala.

Sklad zvyškov: Konštrukcia: železobetónová nádrž, ktorá sa skladá zo základovej dosky a stien zo spevneného železobetónu, nepriepustná, plne izolovaná vrátane systému vykurovania, a zásobníka plynu tvoreného dvojitou plynotesnou membránou. Rozmery: vnútorný 30m, výška = 8m, Vmax =5655m³ . Vstupn ésuroviny: Zvyšky z anaeróbnej úpravy vstupných substrátov. Kapacita: 5301m³ maximum pre hn = 9,5 m. Vybavenie: mixéry, nízkotlakový sklad plynu s odsírením, čerpacie potrubia, pretlakovo/ podtlakové bezpečnostné ovládacie zariadenie, prepadové potrubie.

Spracovanie bioplynu: Súčasťou technológie bolo aj zariadenie na zisťovanie kvality vyrábaného bioplynu. Zariadenie na úpravu plynu v čase obhliadky nebolo súčasťou BPS.

Kogeneračná jednotka: V čase obhliadky nebola súčasťou BPS.

Núdzový poľný horák bioplynu: Fakľová jednotka pozostávajúca zo: – základného rámu,- horáka,- rúry fakle, skryté spaľovanie,- plynových armatúr firmy Biogas, – plynového kompresor vrát. potrubie testované podľa ATEX, – blokovania plameňa testovaného podľa ATEX, – UV sondy (odolná proti teplu) pre monitorovanie plameňa, – zapaľovacieho transformátora, – zapaľovacej elektródy,- interného potrubia, – súbežného vykurovania armatúr s izoláciu.

Údaje o údržbe a stave BPS: Na zariadeniach sa nevykonáva pravidelná bežná údržba. Zariadenie bolo v čase obhliadky znalcom odstavené z prevádzky, chýbali celé technologické celky ako je kogeneračná jednotka, zariadenie na úpravu plynu, dopravníky. Medzi zariadeniami, ktoré tvoria súčasť sa nachádzajú aj vyhradené technické zariadenia, ktoré nie sú podrobované opakovaným revíziám a odborným prehliadkam v zmysle platnej legislatívy. Podľa prehlásenia zástupcov prevádzkovateľa na základe vizuálneho overenia zložiek majetku bolo zistené, že niektoré zložky majú mechanické poškodenie. Jedná sa o tieto položky: – fermentor a dofermentor, kde boli zničené plynotesné plachty a ich podopretie – chýbali kogeneračná jednotka, úpravňa plynu, riadiaci systém a výbava rozvádzačov. Obhliadkou hodnotených strojových zariadení sa okrem iného zistilo, že systém základnej údržby a opráv nie je na daných pracoviskách zabezpečovaný. Svedčia o tom zistenia technického stavu dotknutých strojových zariadení.

Mesto:
Štát/krajina:

Porovnať