Vyhľadávanie

UPUSTENÉ OD DRAŽBY: Dražba areálu v Žiline, kú. Bánová

Najnižšie podanie: 1 420 000 €
K cintorínu 561/45, Žilina - Bánová
pridať k obľúbeným

Contact Me

Vyžiadať info

Výsledky vyhľadávania
Najnižšie podanie: 1 420 000 €
Dražobná zábezpeka: 1 420 000 €
Cena stanovená znaleckým posudkom: 1 420 000 €
1. obhliadka predmetu dražby:
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Miesto konania dražby:
Znalecký posudok: Stiahnuť prílohu
Výpis Listu vlastníctva: Stiahnuť prílohu

Popis predmetu dražby

Predmeto dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Žilina , katastrálny odbor, zapísané na LV č. 1454 , k.ú. Bánová , obec: Žilina, okres Žilina a to :

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
1327/3 7 085 Zastavaná plocha a nádvorie
1327/19 1 286 Zastavaná plocha a nádvorie
1327/20 1 806 Zastavaná plocha a nádvorie
1327/29 386 Zastavaná plocha a nádvorie
1327/30 568 Zastavaná plocha a nádvorie
1327/32 785 Zastavaná plocha a nádvorie
1327/77 120 Zastavaná plocha a nádvorie

 

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“:

súpisné číslo Na parcele číslo Popis stavby
561 1327/30 Kryté státie nákl.aut.s administratívou
840 1327/29 Kryté státie nákl.automobilov
1327/77 Trafostanica
1327/32 DIELNE

 

Ďalej ako “ Predmet dražby“ .

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“ .

Súčasťou Predmetu dražby je aj príslušenstvo Predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

 

 Opis a stav Predmetu dražby:

Dielne s.č. 820/45A Z hľadiska charakteru sa jedná o  prevádzkovú halu, pozostávajúcu z dvoch častí s dvojpodlažným vstavkom so soc. zázemím, šatňami a kanceláriou.  Areál je samostatne oplotený a uzavretý   bránou cez vlastnú komunikáciu od hlavnej komunikácie obce, areál v čase posúdenia bol v prevádzke.

Konštrukčne je hala postavená zo železobetónového skeletu ako dvojtrakt o rozmere 12 x 6 m,  na ŽP pätkách alebo pásoch, s murovanou výplňou  a prekrytím s oceľovými nosníkmi s prekrytím predpätými strešnými  panelmi bez zateplenia s jedným priebežným oceľovým svetlíkom trojuholníkového tvaru v jednej lodi s oplechovaním z pozinkovaného plechu, schody sú oceľové s podstupnicami jednoramenné, obvodové výplňové murivo je v časti haly murované z tvárnic hebel bez vonkajšej a vnútornej úpravy/omietky  s  okennými plastovými výplňami alebo sklennou kopilitovou výplňou, vráta sú segmentové rolovacie, vykurovanie vstavku je cez plynový kotol, hala je vykurovaná plynovými infražiaričmi (podľa prehlásenia zástupcu vlastníka infražiariče sú v majetku lízingovej spoločnosti). Podlaha je betónová proti prašná epoxidová.  TUV je z plynového turbo kotla alebo lokálne cez el. prietokové ohrievače. Steny sú prevažne s  omietkami, svietidlá sú zavesené, soc. zariadenie je štandardné s keramickou sanitou s klasickou batériou a  obkladom,  WC so spodnou nádržkou, podlaha s dlažbou. Okolo objektu je manipulačná plocha.

Kryté státie pre nákladné automobily Z hľadiska charakteru sa jedná o  prístrešok, pozostávajúcu z jednej časti.  Konštrukčne je prístrešok  postavený z oceľových stĺpikoch a priehradových oceľových väzníkoch o výške 1,8 m. Strešná rovina, zadná stena a bočná stena je z trapézového plechu, podlaha je betónová, prístrešok je z prednej strany otvorený, bez prípojok vody, plynu a kanalizácie.

Kryté státie pre nákladné automobily s prístavbou administratívy Z hľadiska charakteru sa jedná o  prístrešok, pozostávajúci z jednej časti.  Konštrukčne je prístrešok  postavený z oceľových stĺpikoch a priehradových oceľových väzníkoch o výške 1,8 m. Strešná rovina, zadná stena a bočná stena je z trapézového plechu, podlaha je betónová, prístrešok je z prednej strany otvorený. Časť prístrešku bola uzavretá ako administratíva so zázemím s prístavbou mimo prístrešku, obvodové murivo je z tvárnic bez zateplenia, priečky sú murované, omietky sádrové, okná plastové, miestnosti klimatizované, soc. zázemie je repasované, kuchynská linka je s nerezovým drezom s pákovou batériou, sanita je keramická štandardná s pákovými batériami, WC je so spodnou nádržkou, podlahy sú keramické, podhľad kazetový so svietidlami, dvere hladké v obložkových zárubniach. Vykurovane a TÚV je z plynového turbo-kotla, cez doskové oceľové radiátory.

Trafostanica (baterkáreň) s.č. 821/45B K hale s dielňami bola pristavaná jednopodlažná stavba trafostanice s baterárňou. V r. 2019 bola trafostanica odčlenená aj s pozemkom a je vedená vo vlastníctve na LV č. 3221. Priestory na p.č. 1327/77 pozostávajú z kotolne, plynomerne a skladu, z pôvodnej miestnosti baterárne. Obvodové murivo je z tvárnic bez zateplenia, omietky vápenné, okná jednoduché, podlahy sú cementový poter, dvere oceľové. Vykurovane z plynového turbo-kotla.

Svojím stavebno-technickým prevedením sú jednotlivé objekty  alebo ich časti prevádzkyschopné, plošne a výškovo je hala dielní  flexibilná s možnosťou rôzneho využitia, hala so vstavkom je užívaná ako opravovňa nákladných áut a stavebných mechanizmov

Pozemky:  Pozemky, ktoré tvoria predmet dražby sú evidované v súbore registra „C“,  ako  zastavané plochy a nádvoria, v  území obce Žilina, v katastrálnom území  Bánová, v lokalite určenej pre výrobu. Pozemky v areáli sú rovinaté, nepravidelného tvaru. Pozemky so zastavanou a nezastavanou časťou tvoria spolu oplotený areál. Nezastavaný pozemok  je  optimálne využitý ako manipulačná a odstavná plocha pre stavebné stroje a zaradenia.

Príslušenstvo: oplotenie areálu, prípojka vody, septik, dažďová kanalizácia, prípojka nn, prípojka plynu, vnútro areálové spevnené plochy, prístupová cesta.

 

Adresa: K cintorínu 561/45
Štát/krajina:
Zip: 01004

Porovnať