Vyhľadávanie
Výsledky vyhľadávania

Posledné aktuálne dražby


Spoločnosť PRO aukcie, s.r.o. sa špecializuje na výkon činností spojených s realizáciou dobrovoľných dražieb v zmysle Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Dobrovoľné dražby predstavujú rýchly a účinný spôsob uspokojenia splatnej pohľadávky veriteľa. Predmetom dobrovoľnej dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku.

Realizujeme ponukové konania a dražby pre spoločnosti v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní ako aj vykonávanie dobrovoľných dražieb pre bankové inštitúcie, súkromné nebankové spoločnosti, obchodné spoločnosti a štátne inštitúcie. Našej spoločnosti, fungujúcej od roku 2012, sa podarilo speňažiť majetok v úhrnnej hodnote prevyšujúcej sumu 50 mil. EUR.


Výhody spolupráce s našou spoločnosťou:

  • profesionálny tím mladých dynamických pracovníkov s odbornými vedomosťami a skúsenosťami Vám zaistí individuálny prístup a maximálne prispôsobenie sa Vašim požiadavkám,
  • komplexné zabezpečenie dražby na území celého Slovenska,
  • možnosť výberu znaleckej organizácie,
  • vysoká efektivita procesov zabezpečená kvalitným technickým a materiálnym vybavením,
  • nízke fixné poplatky a systém zmluvných cien pre dlhodobých záujemcov (odmena dražobníka predstavuje percentuálny podiel z výťažku dražby po odpočítaní nákladov dražby v závislosti od predmetu dražby),
  • nepožadujeme preddavky na náklady dražby, pri speňažovaní predmetov dobrovoľných dražieb kladieme dôraz na propagáciu a informovanosť prostredníctvom lokálnych alebo celoslovenských médií v závislosti od požiadaviek klienta,
  • zabezpečenie posúdenia ekonomických a právnych dopadov realizácie dražieb.

Sme presvedčení, že Vám pomôžeme dosiahnuť maximálny zisk pri speňažovaní majetku a uplatnení si záložného práva. Vami prejavená dôvera je pre nás záväzkom poskytnutia profesionálnych služieb a budeme radi, keď Vás o tom budeme môcť osobne presvedčiť.

Porovnať